Budujemy nową plebanię

     Istniejąca obecnie plebania to prawie stuletni drewniany budynek. Została ona wybudowana w latach 1921-1923 ofiarnością i staraniem pięciu wiosek: Cieślina, Golczowic, Krzywopłot, Kwaśniowa Górnego oraz Kwaśniowa Dolnego (zwanego wówczas również Kwaśniowem Dworskim). Miejscowości te dekretem biskupa kieleckiego z dnia 17 maja 1921 roku zostały odłączone od parafii w Chechle i utworzyły filiał parafii w Bydlinie, do czasu przygotowania mieszkania i utrzymania (przeznaczenia gruntu) dla przyszłego proboszcza.

     Upływający czas odcisnął swoje piętno na stanie technicznym drewnianego budynku. Przeprowadzane w latach 1982-1983 (staraniem ks. dr Jerzego Króla) oraz w latach 2007-2012 (staraniem ks. Leszka Kapeli) remonty pozwoli częściowo zatrzymać degradację budynku plebanii. Jednak były to tylko półśrodki. Konstrukcja drewniana ścian stawała się coraz bardziej zmurszała, belki praktycznie zaczęły się rozsypywać. Wyniki oględzin oraz przeprowadzona analiza pokazały bezzasadność i nieopłacalność dalszych remontów. W końcu ubiegłego roku na wspólnym spotkaniu sołtysów wszystkich miejscowości tworzących parafię podjęta została decyzją budowy nowej plebanii.

     W miesiącu kwietniu 2017 roku opracowana została koncepcja i ogólny projekt przyszłej plebanii. Zostały one pozytywnie zaakceptowane przez Komisję ds. Sztuki Sakralnej Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. Aktualnie opracowany jest szczegółowy projekt budowlany, który będzie podstawą do wydania pozwolenia na budowę i innych niezbędnych uzgodnień. Poniżej możemy zapoznać się z wizualizacją budynku nowej plebanii. 

     Wyzwanie przed którym stanęła nasza parafia nie należy do łatwych. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie, wymagające wiele trudu i pieniędzy. Dlatego też konieczne jest wsparcie modlitewne i finansowe mieszkańców naszej parafii, wszystkich ludzi dobrej woli. Ofiary na budowę nowej plebanii możemy przekazywać w sposób tradycyjny (na tacę, bezpośrednio księdzu proboszczowi lub w kopercie), albo przelewem na konto bankowe parafii:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM
ul. Jurajska 59
32-310 Cieślin
Nr konta: 68 8450 0005 0000 0000 4167 0002

     Skorzystanie z formy przelewu bankowego jest najbardziej korzystne, gdyż dzięki niemu możemy skorzystać z ulgi podatkowej na cele kultu religijnego. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do budowy nowej plebanii. Darowizna przeznaczana może być w formie pieniężnej i niepieniężnej. Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, a więc m.in. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, osiągający przychody z umów zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, a także z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Ulga ta nie przysługuje natomiast w odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych „liniowo”. Poczynioną darowiznę odliczamy od osiągniętego dochodu w rozliczeniu rocznym PIT, zaś kwota odliczenia nie może być wyższa niż 6% rocznego dochodu podatnika (10% w przypadku osób prawnych). Najważniejszą kwestią jest należyte udokumentowanie faktu przekazania darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej będzie nim dowód wpłaty na rachunek bankowy, na którym powinny znaleźć się dane identyfikujące darczyńcę i obdarowanego – czyli dane własne oraz dane i adres parafii. Bardzo istotne jest odpowiednie wypełnienie tytułu płatności. Używamy to słowa “darowizna” wpisując najprościej: “Darowizna na cele kultu religijnego”.
Przykładowe osoby mieszczące się w pierwszym progu podatkowym i osiągające dochód roczny przykładowo 70 tyś. zł, mogą teoretycznie przeznaczyć na darowiznę 4,2 tyś. zł (6% dochodu). Przekazując na darowiznę kwotę 250 zł i następnie w rozliczeniu rocznym dołączając wypełniony załącznik PIT/O pomniejszamy swój dochód o 250 zł. Skutkuje do zwrotem nadpłaconego podatku w kwocie 18% dokonanej darowizny, czyli kwoty 45,00 zł. W przypadku osób osiągających dochód z drugiego progu podatkowego ten zwrot będzie odpowiednio wyższy.

     Wprawdzie wiele rodzin żyje dziś bardzo skromnie, ale jednocześnie daleko nam do położenia naszych przodków sprzed wieku. Budując kościół i obecną plebanię zmagali się oni nie tylko z nędzą i bezrobociem, lecz także z wojną oraz z epidemiami chorób zakaźnych. Miejmy nadzieję, że tak jak nasi ojcowie i dziadki podołamy temu wyzwaniu. Tym bardziej, że nie brakuje pośród nas ludzi dobrej woli, którzy zechcą przyjść z pomocą, bo przecież “hojnego dawcę Bóg miłuje”. Otwierajmy dla siebie nawzajem swoje serca, pomagajmy sobie i realizujmy przykazanie miłości. Nie zapominajmy o modlitwie w tej sprawie, niech czynią to głównie osoby starsze i cierpiące. Budowa plebanii niech będzie sprawą przede wszystkim naszej wiary. Niech to dzieło Boże łączy naszą parafię i zbliża nas do Boga. Twórzmy dobry klimat wokół tej sprawy. Tego sobie życzmy nawzajem ! Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ wszystkim wspomagającym modlitwą lub datkiem pieniężnym nasze przedsięwzięcie !