Książka „Ksiądz Marcin Dubiel w służbie Bogu i pięknu” – zapowiedź

     Po wydaniu we wrześniu 2022 roku książki będącej monografią parafii, parafia nasza przygotowuje kolejną pozycję wydawniczą. W trakcie opracowania i przygotowania do wydania znajduje się książka poświęcona księdzu Marcinowi Dubielowi – najbardziej znanemu duszpasterzowi, a zarazem artyście-malarzowi, który przez ponad 27 lat pracował w cieślińskiej parafii. Książka zatytułowana „Ksiądz Marcin Dubiel w służbie Bogu i pięknu” poza tradycyjnym wstępem, zakończeniem, spisami, etc. zamykać się w następujących rozdziałach: „Życie i twórczość księdza Marcina Dubiela” / „Kultywowanie pamięci księdza Marcina Dubiela” / „Ksiądz Marcin Dubiel na starych fotografiach” / „Dzieła artysty” / „Dzieła artysty – ilustracje gazetowe obrazów” / „Dzieła artysty – rzeźba” / „Dzieła artysty – malarstwo”. Zasadniczym celem wydawnictwa jest pokazanie postaci duchownego oraz próba skatalogowania jego obszernej twórczości.  

Ksiądz Marcin Dubiel w służbie Bogu i pięknu „Każda sztuka jest narzędziem otrzymanym z łaski Boga i danym duchowi dla finalnego celu, to jest dla spełnienia swojej misji na ziemi.”.
[Juliusz Słowacki, z listu do Stattletera, 15.01.1844 r.]

     Przedmiotowa książka będzie publikacją wydaną w formacie B5 na porządnym papierze (G-print 90 g). Poszczególne kartki książki będą szyte (a nie klejone), zaś całość oprawiona będzie w twardą okładkę. Będzie ona liczyła ok. 270-300 stron. Okładka wzorowana na poprzedniej książce oraz identyczny format książki i rodzaj papieru czynić ją będzie jakby kontynuacją poprzednio wydanej publikacji. Wstępna data wydania książki, to okres wakacji tego roku.

     Określenie ceny jednostkowej książki w tej chwili jest praktycznie niemożliwe. Obiektywne czynniki takie jak: inflacja, a przez to wzrost kosztów materiałów (papieru) i robocizny, mniejszy nakład niż przy poprzedniej publikacji oraz przeważająca ilość stron książki zawierająca kolorowe zdjęcia, na pewno zwiększą koszt jednostkowy. Ostateczna jednak cena uzależniona jednak będzie od wsparcia finansowego. Stąd też prośba do wszystkich chętnych, do firm działających na terenie naszej parafii, a także poza jej terenem, o wsparcie finansowe. Jeżeli sytuacja finansowa Wam pozwala, jeżeli wyrażacie taką wolę, to otwórzcie swoje serca, ażeby książka ta mogła trafić nie tylko do wybranych osób, ale także do osób starszych oraz słabiej uposażonych. Każda kwota pieniężna zmniejszy koszt całkowity, a przez to obniży koszt jednostkowy. Pozwoli podnieść planowany nakład, a to z kolei przełoży się na dalsze obniżenie kosztu jednostkowego. Wszystkich zainteresowanych wsparciem tego przedsięwzięcia prosimy o kontakt mailowy na adres: parafia-cieslin@wp.pl. Forma dofinansowania (darowizna na rzecz parafii lub inna) do dalszego omówienia.

     Jeszcze prośba do wszystkich pragnących nabyć tą pozycję. Dotyczy to osób, które należą obecnie do parafii, które dawniej należały do parafii w Cieślinie, wywodzą się miejscowości należących do tej parafii lub czujących się związanymi z tym regionem. Książka rozprowadzana będzie poprzez parafię, zaś jej nakład będzie ograniczony. Jeśli więc wyrażacie zainteresowanie tą pozycją, chcecie być pewni otrzymania tej książki, to również prosimy o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy podany poniżej. Ze swojej strony zapewniamy, że zrobimy wszystko, ażeby możliwość nabycia nie była odstraszająca, ale akceptowalna dla wszystkich. Aby ziściło się pragnienie naszego najwybitniejszego wieszcza zawarte w słowach: „… Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy; …”.

     Książka wydawana i rozprowadzana będzie w sposób określany anglosaskim terminem „not for profit” (nie dla zysku). A nawet w szerszym ujęciu, bo obejmującym również poniesione koszty (za wyjątkiem kosztów druku i wydania). Autor książki, osoby projektujące okładkę oraz dokonujące korekty tekstu, całą swą pracę oraz wszelkie wynikłe w związku z tym koszty przeznaczają na Bożą Chwałę i Pamięć potomnych.

=================

Prośba do osób posiadających jeszcze obrazy będące autorstwem księdza Marcina Dubiela lub jakieś ciekawe fotografie z księdzem Marcinem Dubielem.
Jeśli posiadasz obrazy (ew. fotografie), do których autor książki nie miał jeszcze dostępu, a chcesz podzielić zdjęciem (zdjęciami) tych rzeczy z innymi, albo znasz takie osoby, które je posiadają – to prosimy o kontakt:
– mailowy: parafia-cieslin@wp.pl lub cieslin@vp.pl
– telefoniczny: 32 2450804
– lub bezpośredni z księdzem proboszczem.