V Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2016″

| 0

V Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2016″