Parafia będąc podstawową jednostką organizacyjną Kościoła nie mogłaby istnieć bez duszpasterzy. Kapłani pracujący w parafiach mogą pełnić funkcje proboszcza, administratora, wikariusza bądź rektora kościoła. W pełnieniu swej posługi potrzebują pomocy parafian, którzy angażują się w życie wspólnoty. Wśród zarządzających parafią wyróżnia się proboszczów i administratorów. Proboszcz na mocy posiadanej władzy może spełniać zadania uświęcania powierzonych jego trosce wiernych,sprawować sakramenty święte, uroczyście celebrować Mszę świętą, a także wykonywać zadania z zakresu władzy administracyjnej, takich jak prowadzenie ksiąg parafialnych, reprezentowanie parafii jako osoby prawnej, udzielanie dyspens na forum zewnętrznym i asystowanie przy zawieraniu małżeństw.  Administrator posiada te same uprawnienia, lecz pełni swą funkcję tymczasowo. W Parafii pw. św. Stanisław BM w Cieślinie pracowali proboszczowie, administratorzy parafii oraz wikariusze i kapelani.

 

PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATORZY PARAFII W CIEŚLINIE

 

1. ks. Roman Pytlarz (Pytlawski) (ur. 12.02.1886 r. – zm. 04.07.1942 r.)
Brak zdjęcia

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 12.07.1923 r. – 08.07.1924 r.

Ks. Roman Pytlarz urodził się 12.02.1886 r. w Szczekocinach, jako syn Kazimierza i Bronisławy zd. Żarnowiecka. Jego rodzinną parafią była Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczekocinach. Pochodził ze znanej i cenionej w okolicy rodziny. Kapłanami z tej rodziny byli: jego brat Piotr oraz Stanisław Pytlawski (syn kolejnego brata Jana), dla którego był on stryjem i chrzestnym. W latach 1905 do 1908 uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Jędrzejowie i następnie przez 7 lat pracował na niwie pedagogicznej. W 1915 roku wstąpił do seminarium kieleckiego. Święcenia kapłańskie przyjął 05.04.1919 r. w Kielcach. Będąc neoprezbiterem został został w dniu 11.04.1919 r. skierowany jako wikariusz do Parafii pw. św. Wojciecha BM w Książu Wielkim. Po kilku dniach, 23.04.1919 roku, mianowanie zostało zmienione na Parafię pw. św. Tomasza Apostoła w Pogoni (obecnie Sosnowiec – Pogoń). Z parafii tej decyzją z dnia 12.07.1923 r. przeniesiony zostaje na proboszcza nowopowstałej parafii w Cieślinie. Kolejną decyzją biskupa z dnia 08.07.1924 r. zostaje z Cieślina przeniesiony jako proboszcz do Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Łęce (obecnie Dąbrowa Górnicza – Łęka). Dnia 28.10.1925 r. papież Pius XI wydał bullę „Vixdum Poloniae unitas”, na mocy której powstała diecezja częstochowska, a cała ziemia zagłębiowska znalazła się w jej granicach. Nowa diecezja została włączona do metropolii krakowskiej. W dniu 03.11.1926 r. do Diecezji Częstochowskiej wpływa pismo księdza Pytlarza, w którym powołując się na wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 30.05.1921 r. prosi o sprostowanie swojego nazwiska „Pytlarz” na „Pytlawski” na zasadzie art. 1647 k.p.c., co też zostaje wykonane w tym samym dniu. W parafii w Łęce ks. Pytlarz przebywa do marca 1927 roku, skąd decyzją z dnia 22.03.1927 r. zostaje przeniesiony do Łyskorni. W latał 1927-36 był proboszczem w Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni (dekanat wieluński). Po opuszczeniu Łyskorni został proboszczem Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czajkowie (dekanat wieruszowski – aktualnie dekanat Grabów w diecezji kaliskiej). W 1939 roku pełnił także funkcje wizytatora lekcji religii w dekanacie wieruszowskim. Szczególny nacisk kładł na kształtowanie świadomości katolickiej. Po wybuchu wojny teren parafii Czajków został włączony do Kraju Warty, gdzie sytuacja Kościoła Katolickiego była bardzo trudna. Ks. Roman Pytlawski 06.10.1941 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie przejściowym w Konstantynowie. Od 30.10.1941 r. więziony w KL Dachau – nr. obozowy 28322. W dniu 20.05.1942 r. całkowicie wycieńczony został przewieziony w tzw. „transporcie inwalidów” do centrum eutanazyjnego TA Hartheim w Austrii, gdzie został zamordowany w komorze gazowej. Jak podaje „Martyrologium polskiego duchowieństwa” urzędowa data zgonu kapłana została ustalona na 04.07.1942 r. Niemieckie dokumenty z Dachau podają datę 05.07.1942 r. godz. 9:30. Istnieją również materiały podające dzień 20.05.1942 r., jako datę śmierci, zaś Tibitzhal – jako miejsce zamieszkania.


2. ks. Julian Lisowski (ur. 02.01.1895 r. – zm. 02.03.1975 r.)
ks. Julian Lisowski

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 08.08.1924 r. – 04.1926 r.

Ks. Julian Lisowski urodził się 21.12/02.01.1894/1895 r. (wg kalendarza juliańskiego/gregoriańskiego) w Pińczowie. Jego rodzinną parafią była Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. W 1905 roku rozpoczął naukę w miejscowym gimnazjum, które ukończył w 1912 roku. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w 05.05.1918 roku w Kielcach. Następnie pełnił posługę kapłańską jako wikariusz kolejno w następujących parafiach: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu – od 08.05.1918 r., Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach – od 08.10.1918 r., Parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi – od 15.05.1921 r., Parafia pw. św. Wojciecha BM w Książu Wielkim oraz Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie – od 17.07.1922 r. Od 1923 roku pracuje jako rektor (prefekt) w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Granicy (późniejsze Maczki, obecnie Sosnowiec-Maczki), będącej wtedy filią Parafii pw. św. Joachima w Zagórzu (dzisiejszy Sosnowiec-Zagórze). Dnia 08.08.1924 r. został przeniesiony jako administrator do Cieślina. Po opuszczeniu Cieślina w 1926 roku został proboszczem Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Stradowie (gmina Czarnocin w powiecie kazimierskim). Następnie 11.05.1939 r. został skierowany jako proboszcz do Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurżelowie. W dniu 22.03.1957 r. zostaje przeniesiony do Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wzdole, by stąd na własną prośbę powrócić 28.04.1957 r. ponownie do Kurżelowa. Ostatnią parafią, w której był proboszczem to Parafia pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w miejscowości Gorzków koło Kazimierzy Wielkiej, gdzie został posłany 01.10.1958 r. W dniu 20.10.1966 r. złożył pismo do biskupa o rezygnację z probostwa ze względu na osiągnięty wiek (pismo ponowił w dniu 04.04.1967 r.). Rezygnacja została przyjęta w dniu 06.04.1967 r. i do czasu przybycia nowego proboszcza zobowiązany został do pełnienia obowiązków wikariusza ekonoma. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Kielcach, gdzie zmarł w dniu 02.03.1975 r. i tu też został pochowany.


3. ks. Czesław Jeżewski (ur. 30.06.1896 r. – zm. 11.10.1974 r. )
ks. Czesław Jeżewski

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 08.1926 r. – 06.08.1929 r.

Ks. Czesław Jeżewski urodził się 30.06.1896 r. w Przedborzu (wówczas powiat Końskie, obecnie powiat radomszczański). W latach 1915-1920 kształcił się w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Tam też przyjął święcenia kapłańskie w dniu 30.05.1920 r. Posługę kapłańską rozpoczął w 1920 roku jako wikariusz w Parafii pw. św. Jana Nepomucena w miejscowości Przysucha (wówczas dekanat skrzynecki w diecezji sandomierskiej, zaś obecnie dekanat przysuski w diecezji radomskiej). Następnie w 1921 roku przeniesiony został jako wikariusz do Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu. W 1923 roku nauczał religii jako prefekt w szkołach średnich w Sandomierzu. Kolejną parafią w jego życiorysie była Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bielinach (koło Opatowa, wówczas w diecezji sandomierskiej), gdzie przybył jako wikariuszem w 1923 roku. Parafia ta została na mocy bulli z 1925 roku przeniesiona z diecezji sandomierskiej do diecezji kieleckiej. W dniu 01.05.1926 r. została pozytywnie zaopiniowana jego nominacja na stanowisko proboszcza w Parafii pw. św. Wojciecha B.M. w Cisowie. Najprawdopodobniej jednak nie doszła ona do skutku, gdyż z wikariatu w Bielinach przybył w sierpniu 1926 roku do naszej parafii jako jej administrator. W sierpniu 1929 roku opuścił naszą parafię i jednocześnie po otrzymaniu zezwolenia opuścił diecezję kielecką przenosząc się do diecezji pińskiej (obecnie terytorium Białorusi). Na terenie nowej diecezji najpierw skierowany został do Parafii pw. św. Karola Boromeusza w Pińsku, potem pełnił funkcje wikariusza najpierw w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w miejscowości Bielsk (dekanat i powiat Bielsk) – lata 1930-33, dalej w Parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Rudce (dekanat Brańsk, powiat Bielski Podlaski) – lata 1933-34, kolejno w Parafii pw. św. Zygmunta Kr. M. w Kleszczelach (dekanat Bielski, powiat Bielski Podlaski) – lata 1934-36 i następnie (jako P.o. wikariusza II) w Parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brześciu nad Bugiem (dekanat i powiat Brześć n/B) – lata 1936-39. W czasie pobytu w Brześciu nad Bugiem uczy religii w szkołach zawodowych i powszechnych, a od 1938 roku, jako prefekt, w szkołach średnich i zawodowych. Od marca 1939 roku był kapelanem wojskowym i brał udział w kampanii wrześniowej. W dniu 04.12.1939 r. przedostał się do Olkusza, jako rekonwalescent i kapelan wojskowy. Następnie w dniu 25.01.1940 r. otrzymuje zgodę biskupa kieleckiego na odprawianie Mszy Świętych w kościele Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. W tym czasie przebywa u siostry w Olkuszu i opiekuje się matką, będąc kapłanem diecezji pińskiej – bez przydziału, rezydentem. W piśmie do kurii kieleckiej z dnia 18.10.1944 roku dziekan olkuski prosi o odebraniu mu jurysdykcji lub przerobienie jej na pracę duszpasterska tylko w Sławkowie, gdyż ksiądz Jeżewski nie może nadal pracować w Olkuszu, ani w żadnej innej parafii ziemi olkuskiej – jedynie w Sławkowie. W międzyczasie zostaje kapelanem szpitala w Olkuszu, z której to funkcji zostaje zwolniony 26.02.1945 r. W dniu 07.03.1945 r. decyzją biskupa kieleckiego zostaje mu odebrana jurysdykcja na diecezję kielecką z powodu wyjazdu od Łodzi. W kwietniu 1945 roku zgłosił się do pracy w diecezji płockiej. Został wówczas mianowany administratorem, a następnie proboszczem w Parafii pw. św. Walentego w Korzeniu (obecnie dekanat gąbiński w diecezji płockiej). W latach 1951-1953, pozostając proboszczem w Korzeniu, był kapelanem Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gostyninie. Następnie władza diecezjalna planowała go przenieść na probostwo w Parafii pw. św. Wojciecha w Solcu, jednak Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie odmówił zgody. Należał do Stowarzyszenia Księży Caritas i wielokrotnie był odznaczany przez władze cywilne. W 10 rocznicę Polski Ludowej za zasługi w pracy społecznej, Uchwałą Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 r. nr 0/597 ks. Jeżewski Czesław odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obowiązki proboszcza w Korzeniu spełniał do lipca 1964 roku. Po zwolnieniu z tej funkcji pozostał w parafii jako rezydent i w miarę swoich możliwości pomagał swemu następcy, ks. Janowi Rogozińskiemu. Zmarł 11.10.1974 r. w szpitalu w Gostyninie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Korzeniu.


4. ks. Jan Zieliński (ur. 24.06.1903 r. – zm. 18.07.1938 r.)
ks. Jan Zieliński

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 06.08.1929 r. – 08.11.1935 r.

Ks. Jan Zieliński urodził się 24.06.1903 r. w Tarczku (dzisiejszy powiat starachowicki). Istnieje również dokument, poświadczony przez świadków, podający fakt urodzenia w 1902 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 roku w Kielcach. W latach 1924-1927 był wikariuszem w Parafii pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Pierzchnicy (dekanat Chmielnik). Następnie 24.01.1927 r. został przeniesiony na wikariat w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy. Kolejna nominacja z 06.08.1929 r. to mianowanie na proboszcza parafii w Cieślinie. W dniu 08.11.1935 r. zostaje mianowany proboszczem Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach (gmina Solec Zdrój w powiecie buskim), gdzie pełnił posługę kapłańską do końca swoich ziemskich dni. Umiera w Świniarach w dniu 18.07.1938 r.


5. ks. Jan Opałacz (ur. 08.02.1900 r. – 31.12.1949 r.)
ks. Jan Opałacz

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 30.11.1935 r. – 31.12.1949 r.

Ks. Jan Opałacz urodził się 08.02.1900 r. w Woli Biechowskiej (dzisiejsza gmina Pacanów w powiecie buskim), jako syn Kajetana i Katarzyny z d. Czapla. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 16.06.1929 r. Z dniem 17.06.1929 r. został mianowany wikariuszem w Parafii pw. św. Stanisława BM w Bodzentynie. Od 01.09.1930 r. w miejscowości tej uczył on religii w miejscowej szkole, piastując stanowisko prefekta szkół powszechnych. W dniu 06.05.1933 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Barbary Dz.M. w Kocinie, jednak miesiąc później kolejnym pismem z dnia 14.06.1933 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Czaplach Wielkich koło Miechowa (objął ją oficjalnie 06.07.1933 r.). Następnie w grudniu 1935 roku został przeniesiony jako proboszcz do naszej parafii, gdzie pełnił posługę kapłańską do końca swoich dni. W dniu 14.06.1940 r. został administratorem Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie oraz udzielony mu został facultates do ważnego i godziwego błogosławieństwa związków małżeńskich i sprawowania wszelkich czynności duszpasterstwa wchodzących, do czasu mianowania właściwego proboszcza. Mianowanie to związane było z dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Kieleckiego z dnia 10.06.1940 roku, mocą którego dotychczasowy administrator parafii w Bydlinie ks. Józef Jarża „został tranzlokowany i mianowany proboszczem nienaruszalnym parafii Mstyczów kreis Jędrzejów”, zgodnie z pismem znak Tgb. Nra III/2 1413/40 z dnia 25.05.1940 roku. Zmarł 31.12.1949 r. w Cieślinie, po wcześniejszym powrocie na własne życzenie (po świętach Bożego Narodzenia) ze szpitala św. Łazarza w Krakowie, gdzie przyjął Sakrament Chorych i Wiatyk. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Cieślinie. 


6. ks. Stefan Marzec (ur. 17.01.1889 r. – zm. 18.03.1969 r.)
ks. Stefan Marzec

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 10.02.1950 r. – 01.07.1955 r.

Ks. Stefan Marzec urodził się 17.01.1889 r. w miejscowości Chroberz koło Pińczowa. W Pińczowie ukończył miejscowe gimnazjum. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 30.07.1911 r. Akta personalne ks. Stefana Marca w dniu 03.09.1939 r. uległy spaleniu, stąd też brak dokładnych i udokumentowanych informacji odnośnie wcześniejszego okresu. Z roczników diecezji kieleckiej dowiaduje się, że jego pierwszą parafią do której został skierowany w 1911 roku jako wikariusz była Parafia pw. Grobu Bożego w Miechowie. Kolejną parafią w której pracował od 1913 roku jako wikariusz jest Parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Gołonogu (obecnie Dabrowa Górnicza-Gołonóg). Stąd następnie w 1916 roku zostaje przeniesiony do Parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Pogoni (obecnie Sosnowiec-Pogoń).  W 1917 roku zostaje mianowany administratorem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żychcicach (obecnie Wojkowice-Żychcice), a następnie w latach 1918 – 1927 był administratorem, a potem proboszczem w Parafii pw. MB Skaplerznej w Naramie (obecnie gmina Iwanowice w powiecie krakowskim). Następnie w 1927 roku zostaje administratorem Parafii pw. św. Wojciecha BM w Niedźwiedziu (koło Słomnik), gdzie przebywa do 1936 roku. W roku 1937 zostaje przeniesiony do Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Piotrkowicah (koło Jędrzejowa). Od 11.06.1938 r. był proboszczem w Parafii pw. św. Rozalii Dziewicy w Skorzeszycach, gmina Górno. Następnie w dniu 10.03.1941 r. mianowany został administratorem Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sobkowie (dekanat chęciński). Z parafii tej w dniu 28.07.1945 r. został przeniesiony jako proboszcz do Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bukownie. Kolejną parafią w życiorysie ks. St. Marca była Parafia pw. św. Mikołaja BW w Oksie (dekanat małogoski), do której został mianowany proboszczem 07.08.1947 r. Parafia w Cieślinie, na którą został mianowany 10.02.1950 r. była ostatnią parafią, w której pełnił posługę kapłańską jako proboszcz. Pismem z dnia 02.05.1955 r. złożył rezygnację ze względu na osiągnięty wiek. Rezygnacja została przyjęta 14.05.1955 r., nabierając mocy z dniem 01.07.1955 r. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Kielcach, gdzie zmarł w dniu 18.03.1969 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Skorzeszycach, zgodnie z zapisem w testamencie.


7. ks. Władysław Latała (ur. 22.06.1911 r. – zm. 29.05.1997 r.)
ks. Władysław Latała

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 18.08.1955 r. – 28.01.1959 r.

Ks. Władysław Latała urodził się 22.06.1911 r. w Wawrzeńczycach (dzisiejszy dekanat wawrzeńczycki, powiat krakowski), jako syn Mateusza i Franciszki z Głowów. W 1933 roku ukończył Gimnazjum Państwowe w Miechowie i następnie 10 sierpnia 1933 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1938 roku. Następnie pełnił posługę kapłańską jako wikariusz kolejno w następujących parafiach: Parafia pw. św. Jacka Odrowąża w Leszczynach (obecnie gmina Górno w powiecie kieleckim) – od 22.07.1938 r., Parafia pw. św. Katarzyny w Sąspowie (dekanat sułoszowski) – od 10.02.1940 r., Parafia pw. Bartłomieja AP w Chęcinach – od 08.04.1941 r., ponownie Parafia pw. św. Katarzyny w Sąspowie – od 01.05.1941 r. (po wcześniejszym skierowaniu pisma do biskupa o powrót do Sąspowa), Parafia pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach – od 03.07.1941 r., Parafia pw. Chrystusa Króla w Kielcach-Baranówku – od 22.12.1943 r., Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Małogoszczy – od 27.06.1944 r. oraz Parafia pw. św. Piotra i Pawła APP w Kijach (dekanat pińczowski) – od 22.08.1945 r. Będąc wikariuszem w w parafii w Daleszycach otrzymał w dniu 22.09.1941 r. zgodę okupacyjnych władz niemieckich na nauczanie religii w szkołach w Daleszycach i w Brzechowie (gmina Daleszyce) oraz w miejscowości Słopiec (wówczas gmina Szczecno). Pierwszą parafią, w której z dniem 07.08.1947 r. objął obowiązki administratora, a następnie proboszcza była Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Bukownie. W dniu 13.01.1950 r. mianowany został Dyrektorem Dekanalnym “Caritas” dla dekanatu olkuskiego. Następnie 18.08.1955 r. mianowany został administratorem i następnie proboszczem parafii w Cieślinie. Do parafii w Cieślinie przybył oficjalnie 15.09.1955 r. W wyniku konfliktu z parafianami złożył w dniu 20.10.1958 r. rezygnację, która została przyjęta 20.11.1958 r. Do czasu kolejnego mianowania pełnił w Cieślinie funkcję wikariusza ekonoma. W dniu 28.01.1959 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dzierążni (gmina Działoszyce, powiat pińczowski), skąd został zwolniony z dniem 18.03.1975 r. Następnie 08.10.1975 r. został mianowany wikariuszem ekonomem (zarządcą) Parafii pw. św. Idziego Opata w Zborówku (obecnie gmina Pacanów w powiecie buskim), zaś 22.11.1975 r. proboszczem tejże parafii. W związku osiągnięciem wieku emerytalnego został 15.08.1984 r. zwolniony z obowiązków proboszcza parafii w Zborówku i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Kielcach. Z okazji 50-lecia kapłaństwa 30.06.1988 r. biskup kielecki nadał mu przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu koloru czarnego. Zmarł w Kielcach 29.05.1997 r. i pochowany został w swojej rodzinnej miejscowości, w Wawrzeńczycach.


8. ks. Marcin Dubiel (ur. 30.10.1900 r. – zm. 11.05.1986 r.)
ks. Marcin Dubiel

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 28.01.1959 r. – 30.10.1977 r.

Ks. Marcin Dubiel urodził się 30.10.1900 r. w Wójczy. Jego rodzinna parafią była Parafia pw. Wszystkich Świętych w Biechowie koło Pacanowa, dekanat stopnicki. Święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1928 r. Następnie pełnił posługę kapłańską jako wikariusz w następujących parafiach: Parafia pw. św. Mikołaja BW w Słaboszowie – od 18.06.1928 r., Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu – od 15.07.1929 r., Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie – od 29.03.1930 r., Parafia pw. św. Wojciecha BM w Kielcach – od 01.12.1933 r. oraz Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Przegini – od 09.12.1933 r. Będąc wikariuszem w Sławkowie został z dniem 19.02.1931 r. delegowany do Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu na czas kuracji ks. wikariusza Pastuszko, skąd przeniesiony został później do Kielc. W roku 1931 jako wikariusz olkuskiej bazyliki uczył religii w Publicznej Szkole Powszechnej w Kluczach. W dniu 17.03.1934 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Wojciecha BM w Cisowie (dekanat daleszycki). Następnie w dniu 30.08.1934 r. zostaje mianowany proboszczem Parafii pw. św. Marcina w Porębie Dzierżnej koło Wolbromia. W okresie długoletniego pobytu w tej parafii duchowy zasłynął jeszcze z innego powodu – w czasie II wojny światowej ratował przed Niemcami polskich obywateli żydowskiego pochodzenia. Z Poręby Dzierżnej został przeniesiony do Cieślina aktem mianowania z dnia 28.01.1959 r. (formalne od 01.03.1959 r.), gdzie najpierw pełni funkcję administratora, a następnie proboszcza parafii. Po złożeniu rezygnacji z urzędu proboszcza ze względu na osiągnięty wiek, przyjętej w dniu 30.10.1977 r., pozostaje w Cieślinie, jako rezydent parafii. W dniu 26.01.1983 r. biskup kielecki Stanisław Szymecki mianuje ks. M. Dubiela kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Wiślicy. Umiera 11.05.1986 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Cieślinie. Był znanym artystą rzeźbiarzem i malarzem. Więcej na temat ks. Marcina Dubiela można przeczytać i zobaczyć jego dzieła na stronie internetowej: www.cieslin.pl.


9. ks. Jerzy Król (ur. 12.03.1934 r. – zm. 06.04.2009 r.)
ks. Jerzy Król

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 20.10.1977 r. – 20.12.1988 r.

Ks. dr Jerzy Król urodził się 12.03.1934 r. v Chmielniku, jako syn Józefa i Jadwigi z d. Marek. Jego rodzinną parafią była parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Chmielniku w powiecie kieleckim. Ukończył Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach, a następnie Niższe Seminarium Duchowne i Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w 12.01.1958 r. z rąk ks. bp. Czesława Kaczmarka. Dekretem z dnia 01.03.1958 r. został skierowany jako wikariusz do Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie (obecnie dekanat łopuszański w diecezji kieleckiej). Następnie w dniu 27.06.1961 roku zostaje mianowany wikariuszem w Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku Zdrój. W okresie od 11.06.1964 roku do 27.06.1973 r. odbywa studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie uzyskując tytuł doktora filozofii. W roku 1975 pracował w Kurii Diecezjalnej, na Wydziale Duszpasterstwa Specjalnego, jako referent. Następnie został skierowany na parafię w Cieślinie, gdzie najpierw od 20.10.1977 r. pełni obowiązki wikariusza – ekonoma, a od 10.03.1978 r. proboszcza parafii. W dniu 02.08.1986 r. powołany został na stanowisko zastępcy Dyrektora d/s dydaktyczno-naukowych Filii Studium Teologicznego w Olkuszu. W dniu 20.12.1988 r. został mianowany administratorem Parafii pw. św. Mikołaja w Skale, zaś od 22.02.1989 r. proboszczem tej parafii. W okresie pobytu w Skale był jednocześnie od 1989 roku wicedziekanem dekanatu w Sułoszowie, a po utworzeniu dekanatu w Skale został w dniu 25.07.1992 r. jego pierwszym dziekanem. Funkcję tą sprawował przez 5 lat. W dniu 20.11.1999 r. został zwolniony z probostwa parafii w Skale i udał się na urlop. Następnie 28.06.2000 r. został proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kargowie, w powiecie buskim. Zmarł 06.04.2009 r. w Kargowie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Chmielniku. 


10. ks. Ryszard Gąsior (ur. 28.05.1933 r. – zm. 13.03.2005 r.)
ks. Ryszard Gąsior

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 01.1989 r. – 13.03.2005 r.

Ks. Ryszard Gąsior urodził się 28 maja 1933 r. w Kielcach w rodzinie inteligenckiej, jako syn Władysława i Marii z d. Kobos. W latach 1941-45 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Kielcach. W Kielcach ukończył także szkolę średnią. W latach 1945-48 był uczniem Państwowego Gimnazjum im. J. Śniadeckiego, a od września 1948 r. do czerwca 1951 r. Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki. Świadectwo dojrzałości szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego otrzymał w Kielcach w 1951 r. We wrześniu 1951 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka 15 czerwca 1957 r. Posługę wikariusza pełnił kolejno: w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie (1957 – 1961), w Parafii pw. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu (1961-1965) i w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach (1965-1973). W dniu 10.01.1973 r. został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Nawarzycach. Następnie 28.10.1978 r. powierzono mu obowiązki administratora, a w styczniu 1979 roku proboszcza Parafii pw. św. Marcina w Wodzisławiu. Podobnie we wrześniu 1982 roku mianowany został najpierw administratorem, a w kwietniu 1983 roku proboszczem Parafii pw. Świętej Trójcy w Słupi Jędrzejowskiej. Stąd 22 stycznia 1989 roku skierowany został do Parafii pw. św. Stanisława BM w Cieślinie z poleceniem pełnienia obowiązków administratora, a w maju 1990 roku został mianowany proboszczem tejże parafii. W diecezji sosnowieckiej pełnił funkcję dekanalnego duszpasterza rodzin oraz od czerwca 1994 roku do czerwca 2002 roku wicedziekana dekanatu Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu. W dniu 25.03.1997 r. biskup sosnowiecki Adam Śmigielski podniósł Księdza Ryszarda, proboszcza w Cieślinie, do godności kanonika honorowego nowo utworzonej Kapituły Kolegiackiej Olkusko-Pilickiej. Zmarł 13.03.2005 r. w Szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Cieślinie.


11. ks. Leszek Kapela (ur. 22.11.1957 r. – zm. 10.05.2019 r.)
 ks. Leszek Kapela

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 16.03.2005 r. – 13.02.2014 r.

Ks. Leszek Kapela przyszedł na świat 22.11.1957 r., jako trzecie z czworga dzieci Mariana i Lucyny z d. Biela. Pochodzi z parafii Krzcięcice w dekanacie sędziszowskim.  Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Książu Wielkim. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wybrał życie zakonne i został mnichem w Archiopactwie Cysterskim w Jędrzejowie. Potem wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, by następnie kontynuować naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach–Panewnikach. Święcenia kapłańskie otrzymał 06.06.1986 r. Pierwszą placówką, w której pełnił obowiązki wikariusza była Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie, a następnie wspólnoty: pw. Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, pw. Zesłania Ducha Świętego w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach i pw. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu. Po śmierci proboszcza parafii w Cieślinie ks. Ryszarda Gąsiora, został w dniu 16.03.2005 r. mianowany administratorem tej placówki, a następnie jej proboszczem. Wprowadzenie ks. Leszka Kapeli na urząd parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cieślinie miało miejsce 03.04.2005 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ks. Leszek Kapela złożył rezygnację z urzędu proboszcza w Cieślinie ze względu na stan zdrowia. Ks. biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak przyjął jego rezygnację i dekretem z dnia 27.01.2014 r. odwołał go z urzędu proboszcza. Dekret wszedł w życie z dniem 14.02.2014 r. W sierpniu 2014 roku był rezydentem w Parafii pw. św. Stanisława BM w Czeladzi. W dniu 23.06.2015 r. został mianowany wikariuszem w Parafii pw. św. Katarzyny DM w Wolbromiu, w której to parafii rozpoczął posługę w sierpniu 2015 roku. Dekretem księdza biskupa Grzegorza Kaszaka z dnia 21.06.2016 r. przeniesiony został do Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej, gdzie rozpoczął posługę kapłańską pod koniec sierpnia 2016 roku. Zgodnie z kolejnym dekretem biskupim z dnia 16.06.2017 r. skierowany został na posługę wikariusza do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej. Zmarł 10.05.2019 r.


12. ks. Mariusz Wróbel (ur. 17.10.1966 r.)
 ks. Mariusz Wróbel

Proboszcz Parafii w Cieślinie od dnia 14.02.2014 r.

Ks. Mariusz Wróbel urodził się 17.10.1966 r. w Kazimierzy Wielkiej. Pochodzi z miejscowości Czarnocin, gminnej wsi w powiecie kazimierskim. Jego rodzinną parafią jest Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Czarnocinie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. W 1985 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Po sześciu latach studiów i formacji w dniu 15.06.1991 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu (od 1991 roku)Parafia pw. św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie (od 1997 roku), Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela  w Przegini (od 2003 roku – dekret z 22.08.2003 r.), Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Gołaczewach (od 2009 roku) oraz Parafia pw. św. Katarzyny w Wolbromiu (od 27.08.2013 r. – dekret z 18.06.2013 r.). Zgodnie z dekretem ks. biskupa sosnowieckiego Grzegorz Kaszaka z dnia 27.01.2014 r., pełnił funkcję administratora parafii w Cieślinie od 14.02.2014 r. W dniu 23.06.2015 r. został mianowany proboszczem naszej parafii.


      W gwoli ścisłości do powyższego wykazu można by jeszcze dodać ks. Antoniego Marszałka (ur. 26.05/07.06.1874 r. – zm. 20.02.1948 r.), proboszcza Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie w okresie od 29.04.1921 r. do 12.07.1923 r. Kapłan ten Decyzją Kurii Diecezjalnej w Kielcach z dnia 14.05.1921 r. sprawował tymczasową administrację tworzącej się parafii będąc jej rektorem. Obowiązkiem jego było załatwianie wszystkich potrzeb duchowo-parafialnych odłączonych od parafii Chechło wiosek Golczowice, Cieślin, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny i Kwaśniów Górny oraz miał prawo grzebania zmarłych na poświęconym cmentarzu w Cieślinie do czasu utworzenia samoistnej parafii z własnym proboszczem w Cieślinie.

     Podobizny kapłanów z poz. 4 – 10 są fotografiami obrazów mieszkającego w Cieślinie malarza Mariusza Połeć zdobiących obecnie Babiniec kościoła. Obraz przedstawiający ks. Marcina Dubiela jest kopią dzieła ks. M. Dubiela “Melodia jednej struny”, będącą jednocześnie autoportretem artysty z młodych lat.

      Posługę kapłańską w naszej Parafii pełnili również wikariusze. Zasadniczo sprawowali oni funkcję wikariusza współpracownika (zwanego wikariuszem parafialnym, zgodnie z aktualnym Kodeksem prawa kanonicznego), ale spotykamy również wikariusza substytuta. Byli to kolejno:

 1. ks. Józef Jarża (ur. 01.02.1893 r. – zm. 20.12.1950 r.) – proboszcz Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie w okresie od 12.07.1923 r. do 20.12.1950 r., mianowany został wikariuszem substytutem (łac. „vicarius substitutus”) parafii w Cieślinie dekretem biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka z dnia 25.03.1947 r. Zgodnie z kan. 474 K.Pr. K. miał on zastępować proboszcza parafii w Cieślinie na czas jego nieobecności, czy też niezdolności do pracy. Zgodnie z zatwierdzeniem ks. biskupa przysługiwało mu prawo błogosławieństwa związków małżeńskich. W dniu 24.11.1949 r., w związku z chorobą ks. Jana Opałacza, został tymczasowym administratorem parafii w Cieślinie na prawach wikariusza substytuta (kan. 474),

 2. ks. Czesław Pałka (ur. 02.06.1928 r. – zm. 03.12.2005 r.) – w dniu 26.05.1954 r. dzięki staraniom dziekana olkuskiego, ks. prałata Andrzeja Marchewki, przybył do parafii w Cieślinie, jako neoprezbiter, przywieziony przez niego osobiście z jego rodzinnego domu w Porębie Dzierżnej. W dniu 29.05.1954 ks. Stefan Marzec wystosował pismo do Kurii Biskupiej z prośbą o pozostawienie go na stałe w Cieślinie, jako wikariusza. Jednak Kuria Biskupia pismem z dnia 20.08.1954 r. skierowała ks. Pałkę do Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i św. Augustyna B.W. w Sukowie. W naszej parafii pełnił posługę do września 1954 r.,

 3. ks. Mieczysław Zaława (ur. 20.06.1930 r. – zm. 11.06.1990 r.) – mianowany wikariuszem w Cieślinie 12.08.1954 r., następnie po rezygnacji ks. St. Marca pismem z dnia 17.07.1955 r. mianowany wikariuszem ekonomem w Cieślinie (wikariat wakat). Kolejnym pismem z dnia 14.09.1955 r. mianowany na tymczasowego administratora Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bukownie. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie pismem z dnia 10.11.1955 r. wydaje odmowną decyzję odnośnie mianowania go na wikariusza w Parafii pw. św. Katarzyny w Wolbromiu. Do czasu kolejnego mianowania ksiądz Zaława przebywa w Wolbromiu, będąc dalej uważany za wikariusza parafii w Cieślinie (pisma kurii kieleckiej z dnia 05.11.1955 r. oraz 12.12.1955 r.). W dniu 01.06.1956 r. zostaje mianowany na wikariusza Parafii pw. św. Stanisława BM w Mniowie (dekanat łopuszański). Mianowanie to spotyka się z odmową księdza Załawy i dopiero kolejne mianowanie z dnia 17.08.1956 r. na wikariusza Parafii pw. św. Piotra i Pawła APP w Stopnicy kończy formalnie jego pobyt w cieślińskiej parafii jako wikariusza,

 4. ks. Leszek Kubik (ur. 10.06.1932 r. – 18.04.2019 r.) – wikariusz w okresie 08.1960 r. – 07.1961 r.,

 5. ks. Stanisław Cebo (ur. 15.12.1929 r. – zm. 22.06.2004 r.) – wikariusz w okresie 27.06.1961 r. do 26.06.1962 r.,

 6. ks. Józef Tkacz (ur. 12.08.1931 r. – zm. 05.10.2020 r.) – wikariusz w okresie 07.1962 r. – 02.1965 r.,

 7. ks. Kazimierz Kulik (ur. 28.03.1936 r. – zm. 30.11.1968 r.) – mianowany wikariuszem w Cieślinie 02.04.1965 r. Następnie z dniem 28.06.1965 r. zostaje przeniesiony jako wikariusz do Parafii pw. św. Mikołaja BW w Oksie. W związku z prośbą proboszcza ks. Marcina Dubiela skierowaną w dniu 05.07.1965 r. do Kurii Biskupiej w Kielcach, ks. Kazimierz Kulik z dniem 17.07.1965 r. powrócił do Cieślina. W dniu 22.10.1967 r. zapada na zdrowiu i zostaje przewieziony do szpitala w Krakowie-Kobierzynie. Po odbytym leczeniu i kuracji w Kościanie pod koniec maja 1968 roku zostaje skierowany na kapelana do Zgórska z zamieszkaniem w Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Słowiku (dziś większa część tej miejscowości należy do Kielc). W dniu 24.06.1968 r. zostaje na własną prośbę przywrócony na wikariat parafii w Cieślinie. W dniu 04.10.1968 r. zapada na płonicę krtani oraz osłabienie serca na skutek nadmiernego używania lekarstw i zostaje skierowany na leczenie szpitalne w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie przechodzi operację wrzodu gardła. Decyzją z dnia 04.11.1968 r. mianującą tymczasowym wikariuszem w Cieślinie ks. Zenona Kudłę, biskup kielecki zezwolił jednocześnie na pozostanie ks. Kazimierza Kulika w Cieślinie, ale w formie gościa. Niebawem następuje nawrót choroby psychicznej. W dniu 14.11.1968 r. lekarz Dąbrowski w Kielcach kieruje go do Kliniki Psychiatrycznej w Lublińcu, a stąd trafia do Szpitala Chirurgicznego w Lublińcu. Po wykonanej operacji umiera w dniu 30.11.1968 r. na wrzody żołądka (nowotwór), 

 8. ks. Marian Kowalski (ur. 20.06.1938 r. – zm. 20.09.2011 r.) – wikariusz w okresie 26.06.1965 r. – 17.07.1965 r.,

 9. ks. Edmund Tarnówka (ur. 07.07.1937 r. – zm. 20.09.2019 r.) – wikariusz w okresie 02.11.1967 r. – 24.06.1968 r.,

10. ks. Zenon Kudła (ur. 10.03.1933 r. – zm. 07.09.2011 r.) – wikariusz w okresie 04.11.1968 r. – 30.04.1969 r.,

11. ks. Alojzy Fryszkiewicz (ur. 01.08.1931 r. – zm. 18.09.1998 r.) – wikariusz w okresie 30.04.1969 r. do 26.06.1972 r.,

12. ks. Jan Laskowski (ur. 28.04.1937 r. – zm. 15.11.2006 r.) – wikariusz w okresie 31.08.1972 r. do 18.06.1976 r.,

13. ks. Czesław Sikorski (ur. 1939 r.) – wikariusz w okresie 07.1976 r. – 10.1977 r.,

14. ks. Bonifacy Tłustochowicz (ur. 16.04.1944 r. – zm. 30.10.1998 r.) – wikariusz w okresie 11.1983 r. – 20.09.1984 r. Kapłan Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Na podstawie reskryptu prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z dnia 10.05.1977 r. został zwolniony ze ślubów zakonnych i inkardynowany w szeregi duchowieństwa Diecezji Kieleckiej na mocy dekretu biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza z dnia 14.06.1977 r. Formalnie był wikariuszem parafii w Cieślinie, zaś jego zadaniem było tworzenie nowej parafii w Kwaśniowie Dolnym. Mieszkał w wynajętym mieszkaniu w Kwaśniowie Górnym 140, zaś po erygowaniu w dniu 20.09.1984 r. Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kwaśniowie, objął w niej funkcję administratora i następnie proboszcza.

      Po uruchomieniu w 1934 roku (uroczyste otwarcie w październiku 1937 roku) Zakładu Leczniczo-Wychowawczego dla dzieci w Rabsztynie (wówczas Stacja Rabsztyn należąca do parafii w Cieślinie – dzisiejszy Jaroszowiec), w 1941 roku pracę rozpoczęły tam zakonnice ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Jadwiżanek. W kaplicy przyszpitalnej posługę kapłańską sprawowali kapelani, a byli to min:

1. ks. Henryk Wieśniak (ur. 12.01.1909 r. – zm. 21.07.1975 r.) – w dniu 14.11.1945 roku Kuria Diecezjalna w Kielcach mianowała go kapelanem, jednak nie doszło do objęcia obowiązków kapelana z powodu braku zgody lekarzy i administracji Sanatorium na wyjazd do Rabsztyna chorego na płuca kapłana, 

2. ks. Juliusz Chyżewski (ur. 20.04.1910 r. – zm. 19.05.1987 r.) – kapelan w okresie 07.01.1946 r. do 15.08.1946 r. Kapłan diecezji sandomierskiej, kapelan NSZ, więzień obozu koncentracyjnego w Gross Rossen oraz w Dory (obóz koncentracyjny na terenie Niemiec w pobliżu Nordhausen), po powrocie do kraju skierowany na leczenie płuc do sanatorium w Rabsztynie, gdzie równocześnie pełnił obowiązki kapelana,

3. ks. prałat Konstanty Aksamitowski (ur. 10.03.1872 r. – zm. 15.05.1961 r.) – kapelan w okresie 23.09.1946 r. do 04.1947 r. Kapłan przybył z Domu Księży Emerytów w Kielcach,

4. ks. Władysław Skowron (ur. 22.05.1923 r. – zm. 13.09.1972 r.) tymczasowy kapelan w okresie 26.04.1947 r. do 03.07.1948 r.,

5. ks. Eugeniusz Nawrocki (ur. 11.09.1910 r. – zm. 27.01.1982 r. ) kapelan w okresie 28.09.1948 r. do 12.10.1948 r. Po jego zgłoszeniu się w Rabsztynie, zarząd sanatorium na polecenie władz nie zatwierdził go jako kapelana. Kapłan ten był już w dniu 09.06.1947 r. mianowany kapelanem Sanatorium w Rabsztynie, jednak z nieznanych obecnie przyczyn zostało wstrzymane wysłanie podpisanego już pisma,

6. ks. Stanisław Pułka (ur. 13.10.1930 r. – zm. 06.05.2013 r.) – kapelan w okresie 30.12.1957 r. – 31.01.1962 r. Mimo formalnego zwolnienia z funkcji kapelana spełniał posługę kapłańską do czasu całkowitego opuszczenia sanatorium przez siostry zakonne, tj. do dnia 15.02.1962 roku. W 1961 roku mianowany został dodatkowo wikariuszem parafii pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach i rektorem ośrodka duszpasterskiego powstałego przy kaplicy publicznej w Jaroszowcu.

      Podobizny większości z powyższych kapłanów można oglądać w Zdjęciach Archiwalnych” w Galerii Zdjęć.