Parafia będąc podstawową jednostką organizacyjną Kościoła nie mogłaby istnieć bez duszpasterzy. Kapłani pracujący w parafiach mogą pełnić funkcje proboszcza, administratora, wikariusza bądź rektora kościoła. W pełnieniu swej posługi potrzebują pomocy parafian, którzy angażują się w życie wspólnoty. Wśród zarządzających parafią wyróżnia się proboszczów i administratorów. Proboszcz na mocy posiadanej władzy może spełniać zadania uświęcania powierzonych jego trosce wiernych, sprawować sakramenty święte, uroczyście celebrować Mszę świętą, a także wykonywać zadania z zakresu władzy administracyjnej, takich jak prowadzenie ksiąg parafialnych, reprezentowanie parafii jako osoby prawnej, udzielanie dyspens na forum zewnętrznym i asystowanie przy zawieraniu małżeństw.  Administrator posiada te same uprawnienia, lecz pełni swą funkcję tymczasowo. W Parafii pw. św. Stanisław BM w Cieślinie pracowali proboszczowie, administratorzy parafii oraz wikariusze i kapelani.

 

PROBOSZCZOWIE I ADMINISTRATORZY PARAFII W CIEŚLINIE

 

1. ks. Roman Pytlarz (Pytlawski) (ur. 12.02.1886 r. – zm. 04.07.1942 r.)
ks. Roman Pytlarz (Pytlawski)

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 12.07.1923 r. – 08.07.1924 r.

Ks. Roman Pytlarz urodził się 12.02.1886 roku w Szczekocinach, jako syn Kazimierza i Bronisławy zd. Żarnowiecka. Jego rodzinną parafią była Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szczekocinach. Pochodził ze znanej i cenionej w okolicy rodziny. Kapłanami z tej rodziny byli: jego brat Piotr oraz Stanisław Pytlawski (syn kolejnego brata Jana), dla którego był on stryjem i chrzestnym. W latach 1905 do 1908 uczęszczał do seminarium nauczycielskiego w Jędrzejowie i następnie przez 7 lat pracował na niwie pedagogicznej. W 1915 roku wstąpił do seminarium kieleckiego. Święcenia kapłańskie przyjął 05.04.1919 roku w Kielcach. Będąc neoprezbiterem został w dniu 11.04.1919 roku skierowany jako wikariusz do Parafii pw. św. Wojciecha BM w Książu Wielkim. Po kilku dniach, 23.04.1919 roku, mianowanie zostało zmienione na Parafię pw. św. Tomasza Apostoła w Pogoni (obecnie Sosnowiec – Pogoń). Z parafii tej decyzją z dnia 12.07.1923 roku przeniesiony został na proboszcza nowopowstałej parafii w Cieślinie. Kolejną decyzją biskupa z dnia 08.07.1924 roku został z Cieślina przeniesiony jako proboszcz do Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Łęce (obecnie Dąbrowa Górnicza – Łęka). Dnia 28.10.1925 roku papież Pius XI wydał bullę „Vixdum Poloniae unitas”, na mocy której powstała diecezja częstochowska, a cała ziemia zagłębiowska znalazła się w jej granicach. Nowa diecezja została włączona do metropolii krakowskiej. W dniu 03.11.1926 roku do Diecezji Częstochowskiej wpłynęło pismo księdza Pytlarza, w którym powołując się na wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 30.05.1921 roku prosił o sprostowanie swojego nazwiska „Pytlarz” na „Pytlawski” na zasadzie art. 1647 k.p.c., co też zostało wykonane w tym samym dniu. W parafii w Łęce ks. Pytlarz przebywał do marca 1927 roku, skąd decyzją z dnia 22.03.1927 roku został przeniesiony do Łyskorni. W latach 1927-36 był proboszczem w Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni (dekanat wieluński). Po opuszczeniu Łyskorni został proboszczem Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czajkowie (dekanat wieruszowski – aktualnie dekanat Grabów w diecezji kaliskiej). W 1939 roku pełnił także funkcje wizytatora lekcji religii w dekanacie wieruszowskim. Szczególny nacisk kładł na kształtowanie świadomości katolickiej. Po wybuchu wojny teren parafii Czajków został włączony do Kraju Warty, gdzie sytuacja Kościoła Katolickiego była bardzo trudna. Ks. Roman Pytlawski w dniu 06.10.1941 roku został aresztowany przez Niemców i osadzony w obozie przejściowym w Konstantynowie. Od 30.10.1941 roku więziony był w KL Dachau – nr. obozowy 28322. W dniu 20.05.1942 roku całkowicie wycieńczony został przewieziony w tzw. „transporcie inwalidów” do centrum eutanazyjnego TA Hartheim w Austrii, gdzie został zamordowany w komorze gazowej. Jak podaje „Martyrologium polskiego duchowieństwa” urzędowa data zgonu kapłana została ustalona na 04.07.1942 roku. Niemieckie dokumenty z Dachau podają datę 05.07.1942 roku godz. 9:30. Istnieją również materiały podające dzień 20.05.1942 roku, jako datę śmierci, zaś Tibitzhal – jako miejsce zamieszkania.


2. ks. Julian Lisowski (ur. 02.01.1895 r. – zm. 02.03.1975 r.)
ks. Julian Lisowski

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 08.08.1924 r. – 04.1926 r.

Ks. Julian Lisowski urodził się 21.12/02.01.1894/1895 roku (wg kalendarza juliańskiego/gregoriańskiego) w Pińczowie. Jego rodzinną parafią była Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie. W 1905 roku rozpoczął naukę w miejscowym gimnazjum, które ukończył w 1912 roku. W tym samym roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w 05.05.1918 roku w Kielcach. Następnie pełnił posługę kapłańską jako wikariusz kolejno w następujących parafiach: Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu – od 08.05.1918 roku, Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Koziegłowach – od 08.10.1918 roku, Parafia pw. św. Stanisława BM w Czeladzi – od 15.05.1921 roku, Parafia pw. św. Wojciecha BM w Książu Wielkim oraz Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Prandocinie – od 17.07.1922 roku. Od 1923 roku pracował jako rektor (prefekt) w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Granicy (późniejsze Maczki, obecnie Sosnowiec-Maczki), będącej wtedy filią Parafii pw. św. Joachima w Zagórzu (dzisiejszy Sosnowiec-Zagórze). Dnia 08.08.1924 roku został przeniesiony jako administrator do Cieślina. Po opuszczeniu Cieślina w 1926 roku został proboszczem Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Stradowie (gmina Czarnocin w powiecie kazimierskim). Następnie 11.05.1939 roku został skierowany jako proboszcz do Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kurżelowie. W dniu 22.03.1957 roku został przeniesiony do Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Wzdole. Stąd na własną prośbę powrócił w dniu 28.04.1957 roku ponownie do Kurżelowa. Ostatnią parafią, w której był proboszczem to Parafia pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w miejscowości Gorzków koło Kazimierzy Wielkiej, gdzie został posłany 01.10.1958 roku. W dniu 20.10.1966 roku złożył pismo do biskupa o rezygnację z probostwa ze względu na osiągnięty wiek (pismo ponowił w dniu 04.04.1967 roku). Rezygnacja została przyjęta w dniu 06.04.1967 roku i do czasu przybycia nowego proboszcza zobowiązany został do pełnienia obowiązków wikariusza ekonoma. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Kielcach, gdzie zmarł w dniu 02.03.1975 roku i tu też został pochowany.


3. ks. Czesław Jeżewski (ur. 30.06.1896 r. – zm. 11.10.1974 r. )
ks. Czesław Jeżewski

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 08.1926 r. – 06.08.1929 r.

Ks. Czesław Jeżewski urodził się 30.06.1896 roku w Przedborzu (wówczas powiat konecki, obecnie powiat radomszczański). W latach 1915-1920 kształcił się w Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Tam też przyjął święcenia kapłańskie w dniu 30.05.1920 roku. Posługę kapłańską rozpoczął w 1920 roku jako wikariusz w Parafii pw. św. Jana Nepomucena w miejscowości Przysucha (wówczas dekanat skrzynecki w diecezji sandomierskiej, zaś obecnie dekanat przysuski w diecezji radomskiej). Następnie w 1921 roku przeniesiony został jako wikariusz do Bazyliki Katedralnej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sandomierzu. W 1923 roku nauczał religii jako prefekt w szkołach średnich w Sandomierzu. Kolejną parafią w jego życiorysie była Parafia pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w Bielinach (koło Opatowa, wówczas w diecezji sandomierskiej), gdzie przybył jako wikariuszem w 1923 roku. Parafia ta została na mocy bulli z 1925 roku przeniesiona z diecezji sandomierskiej do diecezji kieleckiej. W dniu 01.05.1926 roku została pozytywnie zaopiniowana jego nominacja na stanowisko proboszcza w Parafii pw. św. Wojciecha B.M. w Cisowie. Najprawdopodobniej jednak nie doszła ona do skutku, gdyż z wikariatu w Bielinach przybył w sierpniu 1926 roku do naszej parafii, jako jej administrator. W sierpniu 1929 roku opuścił naszą parafię i jednocześnie po otrzymaniu zezwolenia opuścił diecezję kielecką przenosząc się do diecezji pińskiej (obecnie terytorium Białorusi). Na terenie nowej diecezji najpierw skierowany został do Parafii pw. św. Karola Boromeusza w Pińsku, potem pełnił funkcje wikariusza najpierw w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja w miejscowości Bielsk (dekanat i powiat Bielsk) – lata 1930-33, dalej w Parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Rudce (dekanat Brańsk, powiat Bielski Podlaski) – lata 1933-34, kolejno w Parafii pw. św. Zygmunta Kr. M. w Kleszczelach (dekanat Bielski, powiat Bielski Podlaski) – lata 1934-36 i następnie (jako p.o. wikariusza II) w Parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Brześciu nad Bugiem (dekanat i powiat Brześć n/B) – lata 1936-39. W czasie pobytu w Brześciu nad Bugiem uczył religii w szkołach zawodowych i powszechnych, a od 1938 roku, jako prefekt, w szkołach średnich i zawodowych. Od marca 1939 roku był kapelanem wojskowym i brał udział w kampanii wrześniowej. W dniu 04.12.1939 roku przedostał się do Olkusza, jako rekonwalescent i kapelan wojskowy. Następnie w dniu 25.01.1940 roku otrzymał zgodę biskupa kieleckiego na odprawianie Mszy Świętych w kościele Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu. W tym czasie przebywał u siostry w Olkuszu i opiekował się matką, będąc kapłanem diecezji pińskiej – bez przydziału, rezydentem. W piśmie do kurii kieleckiej z dnia 18.10.1944 roku dziekan olkuski prosił o odebraniu mu jurysdykcji lub przerobienie jej na pracę duszpasterska tylko w Sławkowie, gdyż ksiądz Jeżewski nie może nadal pracować w Olkuszu, ani w żadnej innej parafii ziemi olkuskiej – jedynie w Sławkowie. W międzyczasie został kapelanem w Olkuszu, z której to funkcji został zwolniony 26.02.1945 roku W dniu 07.03.1945 roku decyzją biskupa kieleckiego została mu odebrana jurysdykcja na diecezję kielecką z powodu wyjazdu od Łodzi. W kwietniu 1945 roku zgłosił się do pracy w diecezji płockiej. Został wówczas mianowany administratorem, a następnie proboszczem w Parafii pw. św. Walentego w Korzeniu (obecnie dekanat gąbiński w diecezji płockiej). W latach 1951-1953, pozostając proboszczem w Korzeniu, był kapelanem Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gostyninie. Następnie władza diecezjalna planowała go przenieść na probostwo w Parafii pw. św. Wojciecha w Solcu, jednak Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie odmówił zgody. Należał do Stowarzyszenia Księży Caritas i wielokrotnie był odznaczany przez władze cywilne. W 10 rocznicę Polski Ludowej za zasługi w pracy społecznej, Uchwałą Rady Państwa z dnia 19 lipca 1954 roku nr 0/597 ks. Jeżewski Czesław odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Obowiązki proboszcza w Korzeniu spełniał do lipca 1964 roku. Po zwolnieniu z tej funkcji pozostał w parafii jako rezydent i w miarę swoich możliwości pomagał swemu następcy, ks. Janowi Rogozińskiemu. Zmarł 11.10.1974 roku w szpitalu w Gostyninie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Korzeniu.


4. ks. Jan Zieliński (ur. 24.06.1903 r. – zm. 18.07.1938 r.)
ks. Jan Zieliński

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 06.08.1929 r. – 08.11.1935 r.

Ks. Jan Zieliński urodził się 24.06.1903 roku w Tarczku (dzisiejszy powiat starachowicki). Istnieje również dokument, poświadczony przez świadków, podający fakt urodzenia w 1902 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 roku w Kielcach. W latach 1924-1927 był wikariuszem w Parafii pw. św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Pierzchnicy (dekanat Chmielnik). Następnie w dniu 24.01.1927 roku został przeniesiony na wikariat w Parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy. Kolejna nominacja z 06.08.1929 roku to mianowanie na proboszcza parafii w Cieślinie. Następnie w dniu 08.11.1935 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Świniarach (gmina Solec Zdrój w powiecie buskim), gdzie pełnił posługę kapłańską do końca swoich ziemskich dni. Zmarł w Świniarach w dniu 18.07.1938 roku.


5. ks. Jan Opałacz (ur. 08.02.1900 r. – 31.12.1949 r.)
ks. Jan Opałacz

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 30.11.1935 r. – 31.12.1949 r.

Ks. Jan Opałacz urodził się 08.02.1900 roku w Woli Biechowskiej (dzisiejsza gmina Pacanów w powiecie buskim), jako syn Kajetana i Katarzyny z d. Czapla. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 16.06.1929 roku. W dniu 17.06.1929 roku został mianowany wikariuszem w Parafii pw. św. Stanisława BM w Bodzentynie. Od 01.09.1930 roku w miejscowości tej nauczył religii w miejscowej szkole, piastując stanowisko prefekta szkół powszechnych. W dniu 06.05.1933 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Barbary Dz.M. w Kocinie, jednak miesiąc później kolejnym pismem z dnia 14.06.1933 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Czaplach Wielkich koło Miechowa (objął ją oficjalnie 06.07.1933 roku). Następnie w grudniu 1935 roku został przeniesiony jako proboszcz do naszej parafii, gdzie pełnił posługę kapłańską do końca swoich dni. W dniu 14.06.1940 roku został administratorem Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie oraz udzielony mu został facultates do ważnego i godziwego błogosławieństwa związków małżeńskich i sprawowania wszelkich czynności duszpasterstwa wchodzących, do czasu mianowania właściwego proboszcza. Mianowanie to związane było z dekretem ks. Biskupa Ordynariusza Kieleckiego z dnia 10.06.1940 roku, mocą którego dotychczasowy administrator parafii w Bydlinie ks. Józef Jarża „został tranzlokowany i mianowany proboszczem nienaruszalnym parafii Mstyczów kreis Jędrzejów”, zgodnie z pismem znak Tgb. Nra III/2 1413/40 z dnia 25.05.1940 roku. Zmarł 31.12.1949 roku w Cieślinie, po wcześniejszym powrocie na własne życzenie (po świętach Bożego Narodzenia) ze szpitala św. Łazarza w Krakowie, gdzie przyjął Sakrament Chorych i Wiatyk. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Cieślinie.


6. ks. Stefan Marzec (ur. 17.01.1889 r. – zm. 18.03.1969 r.)
ks. Stefan Marzec

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 10.02.1950 r. – 01.07.1955 r.

Ks. Stefan Marzec urodził się 17.01.1889 roku w miejscowości Chroberz koło Pińczowa. W Pińczowie ukończył miejscowe gimnazjum. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 30.07.1911 roku. Akta personalne ks. Stefana Marca w dniu 03.09.1939 roku uległy spaleniu, stąd też brak dokładnych i udokumentowanych informacji odnośnie wcześniejszego okresu. Z roczników diecezji kieleckiej dowiaduje się, że jego pierwszą parafią do której został skierowany w 1911 roku jako wikariusz była Parafia pw. Grobu Bożego w Miechowie. Kolejną parafią w której pracował od 1913 roku jako wikariusz była Parafia pw. św. Antoniego z Padwy w Gołonogu (obecnie Dabrowa Górnicza – Gołonóg). Stąd następnie w 1916 roku został przeniesiony do Parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Pogoni (obecnie Sosnowiec – Pogoń). W 1917 roku został mianowany administratorem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żychcicach (obecnie Wojkowice – Żychcice), a następnie w latach 1918 – 1927 był administratorem, a potem proboszczem w Parafii pw. MB Skaplerznej w Naramie (obecnie gmina Iwanowice w powiecie krakowskim). Następnie w 1927 roku został administratorem Parafii pw. św. Wojciecha BM w Niedźwiedziu (koło Słomnik), gdzie przebywał do 1936 roku. W roku 1937 został przeniesiony do Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Piotrkowicah (koło Jędrzejowa). Od 11.06.1938 roku był proboszczem w Parafii pw. św. Rozalii Dziewicy w Skorzeszycach, gmina Górno. Następnie w dniu 10.03.1941 roku mianowany został administratorem Parafii pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Sobkowie (dekanat chęciński). Z parafii tej w dniu 28.07.1945 roku został przeniesiony jako proboszcz do Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bukownie. Kolejną parafią w życiorysie ks. St. Marca była Parafia pw. św. Mikołaja BW w Oksie (dekanat małogoski), do której został mianowany proboszczem 07.08.1947 roku. Parafia w Cieślinie, na którą został mianowany 10.02.1950 roku była ostatnią parafią, w której pełnił posługę kapłańską jako proboszcz. Pismem z dnia 02.05.1955 roku złożył rezygnację ze względu na osiągnięty wiek. Rezygnacja została przyjęta w dniu 14.05.1955 roku, nabierając mocy z dniem 01.07.1955 roku. Zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Kielcach, gdzie zmarł w dniu 18.03.1969 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Skorzeszycach, zgodnie z zapisem w testamencie.


7. ks. Władysław Latała (ur. 22.06.1911 r. – zm. 29.05.1997 r.)
ks. Władysław Latała

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 18.08.1955 r. – 28.01.1959 r.

Ks. Władysław Latała urodził się 22.06.1911 roku w Wawrzeńczycach (dzisiejszy dekanat wawrzeńczycki, powiat krakowski), jako syn Mateusza i Franciszki z Głowów. W 1933 roku ukończył Gimnazjum Państwowe w Miechowie i następnie 10.08.1933 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w czerwcu 1938 roku. Następnie pełnił posługę kapłańską jako wikariusz kolejno w następujących parafiach: Parafia pw. św. Jacka Odrowąża w Leszczynach (obecnie gmina Górno w powiecie kieleckim) – od 22.07.1938 roku, Parafia pw. św. Katarzyny w Sąspowie (dekanat sułoszowski) – od 10.02.1940 roku, Parafia pw. Bartłomieja AP w Chęcinach – od 08.04.1941 roku, ponownie Parafia pw. św. Katarzyny w Sąspowie – od 01.05.1941 roku (po wcześniejszym skierowaniu pisma do biskupa o powrót do Sąspowa), Parafia pw. św. Michała Archanioła w Daleszycach – od 03.07.1941 roku, Parafia pw. Chrystusa Króla w Kielcach-Baranówku – od 22.12.1943 roku, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Małogoszczy – od 27.06.1944 roku oraz Parafia pw. św. Piotra i Pawła APP w Kijach (dekanat pińczowski) – od 22.08.1945 roku. Będąc wikariuszem w parafii w Daleszycach otrzymał w dniu 22.09.1941 roku zgodę okupacyjnych władz niemieckich na nauczanie religii w szkołach w Daleszycach i w Brzechowie (gmina Daleszyce) oraz w miejscowości Słopiec (wówczas gmina Szczecno). Pierwszą parafią, w której z dniem 07.08.1947 roku objął obowiązki administratora, a następnie proboszcza była Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Bukownie. W dniu 13.01.1950 roku mianowany został Dyrektorem Dekanalnym „Caritas” dla dekanatu olkuskiego. Następnie w dniu 18.08.1955 roku mianowany został administratorem i następnie proboszczem parafii w Cieślinie. Do parafii w Cieślinie przybył oficjalnie 15.09.1955 roku. W wyniku konfliktu z parafianami złożył w dniu 20.10.1958 roku rezygnację, która została przyjęta 20.11.1958 roku. Do czasu kolejnego mianowania pełnił w Cieślinie funkcję wikariusza ekonoma. W dniu 28.01.1959 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dzierążni (gmina Działoszyce, powiat pińczowski), skąd został zwolniony z dniem 18.03.1975 roku. Następnie 08.10.1975 roku został mianowany wikariuszem ekonomem (zarządcą) Parafii pw. św. Idziego Opata w Zborówku (obecnie gmina Pacanów w powiecie buskim), zaś 22.11.1975 r. proboszczem tejże parafii. W związku osiągnięciem wieku emerytalnego został w dniu 15.08.1984 roku zwolniony z obowiązków proboszcza parafii w Zborówku i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Kielcach. Z okazji 50-lecia kapłaństwa 30.06.1988 roku biskup kielecki nadał mu przywilej noszenia Rokiety i Mantoletu koloru czarnego. Zmarł w Kielcach 29.05.1997 roku i pochowany został w swojej rodzinnej miejscowości, w Wawrzeńczycach.


8. ks. Marcin Dubiel (ur. 30.10.1900 r. – zm. 11.05.1986 r.)
ks. Marcin Dubiel

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 28.01.1959 r. – 20.10.1977 r.

Ks. Marcin Dubiel urodził się 30.10.1900 roku w Wójczy. Jego rodzinną parafią była Parafia pw. Wszystkich Świętych w Biechowie koło Pacanowa, dekanat stopnicki. Święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1928 roku. Po przyjęciu święceń pełnił posługę kapłańską jako wikariusz w następujących parafiach: Parafia pw. św. Mikołaja BW w Słaboszowie – od 18.06.1928 roku, Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Ogrodzieńcu – od 15.07.1929 roku, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie – od 29.03.1930 roku, Parafia pw. św. Wojciecha BM w Kielcach – od 01.12.1933 roku oraz Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Przegini – od 09.12.1933 roku. W czasie pobytu na parafii w Ogrodzieńcu został w dniu 21.02.1930 roku mianowany wikariuszem w Parafii pw. św. Małgorzaty Dz.M. w Pierzchnicy i następnie w dniu 26.03.1930 roku wikariuszem w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Małogoszczu, jednak oba te mianowania zostały cofnięte. Będąc wikariuszem w Sławkowie został z dniem 19.02.1931 roku delegowany do Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu na czas kuracji ks. wikariusza Pastuszko, skąd przeniesiony został później do Kielc. W roku 1931 jako wikariusz olkuskiej bazyliki uczył religii w Publicznej Szkole Powszechnej w Kluczach. W dniu 17.03.1934 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Wojciecha BM w Cisowie (dekanat daleszycki). Następnie w dniu 30.08.1934 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Marcina w Porębie Dzierżnej koło Wolbromia. W okresie długoletniego pobytu w tej parafii duchowy zasłynął jeszcze z innego powodu – w czasie II wojny światowej ratował przed Niemcami polskich obywateli żydowskiego pochodzenia. Z Poręby Dzierżnej został przeniesiony do Cieślina aktem mianowania z dnia 28.01.1959 roku (formalne od 01.03.1959 roku), gdzie najpierw pełni funkcję administratora, a następnie proboszcza parafii. Po złożeniu rezygnacji z urzędu proboszcza ze względu na osiągnięty wiek, przyjętej w dniu 20.10.1977 roku, pozostał w Cieślinie jako rezydent parafii. W dniu 26.01.1983 roku biskup kielecki Stanisław Szymecki mianował ks. M. Dubiela kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Wiślicy. Zmarł w dniu 11.05.1986 roku. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Cieślinie w dniu 15.05.1986 roku. Był znanym artystą rzeźbiarzem i malarzem. Więcej na temat ks. Marcina Dubiela można przeczytać i zobaczyć jego dzieła na stronie internetowej: www.cieslin.pl.


9. ks. Jerzy Król (ur. 12.03.1934 r. – zm. 06.04.2009 r.)
ks. Jerzy Król

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 20.10.1977 r. – 20.12.1988 r.

Ks. dr Jerzy Król urodził się 12.03.1934 roku w Chmielniku, jako syn Józefa i Jadwigi z d. Marek. Jego rodzinną parafią była parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Chmielniku w powiecie kieleckim. Ukończył Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Kielcach, a następnie Niższe Seminarium Duchowne i Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 12.01.1958 roku z rąk ks. bp. Czesława Kaczmarka. Dekretem z dnia 01.03.1958 roku został skierowany jako wikariusz kooperator do Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie (obecnie dekanat łopuszański w diecezji kieleckiej). Następnie w dniu 27.06.1961 roku został mianowany wikariuszem w Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Busku Zdrój. W okresie od 11.06.1964 roku do 27.06.1973 roku odbywał studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie uzyskując tytuł doktora filozofii. W międzyczasie w latach 1972-1973 był wikariuszem Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Kielcach. W roku 1975 pracował w Kurii Diecezjalnej, na Wydziale Duszpasterstwa Specjalnego, jako referent. Następnie został skierowany na parafię w Cieślinie, gdzie najpierw od 20.10.1977 r. pełni obowiązki wikariusza – ekonoma, a od 10.03.1978 roku proboszcza parafii. W dniu 02.08.1986 roku powołany został na stanowisko zastępcy Dyrektora d/s dydaktyczno-naukowych Filii Studium Teologicznego w Olkuszu. W dniu 20.12.1988 roku został mianowany administratorem Parafii pw. św. Mikołaja w Skale, zaś od 22.02.1989 roku proboszczem tej parafii. W okresie pobytu w Skale był jednocześnie od 1989 roku wicedziekanem dekanatu w Sułoszowie, a po utworzeniu dekanatu w Skale został w dniu 25.07.1992 roku jego pierwszym dziekanem. Funkcję tą sprawował przez 5 lat. W dniu 20.11.1999 roku został zwolniony z probostwa parafii w Skale i udał się na urlop. Następnie 28.06.2000 roku został proboszczem Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kargowie, w powiecie buskim. Zmarł 06.04.2009 roku w Kargowie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Chmielniku.


10. ks. Ryszard Gąsior (ur. 28.05.1933 r. – zm. 13.03.2005 r.)
ks. Ryszard Gąsior

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 22.01.1989 r. – 13.03.2005 r.

Ks. Ryszard Gąsior urodził się 28.05.1933 roku. w Kielcach w rodzinie inteligenckiej, jako syn Władysława i Marii z d. Kobos. W latach 1941-45 uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Kielcach. W Kielcach ukończył także szkolę średnią. W latach 1945-48 był uczniem Państwowego Gimnazjum im. J. Śniadeckiego, a od września 1948 roku do czerwca 1951 roku Gimnazjum i Liceum im. św. Stanisława Kostki. Świadectwo dojrzałości szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego otrzymał w Kielcach w 1951 roku. We wrześniu 1951 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka 15.06.1957 roku. Posługę wikariusza pełnił kolejno: w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie (1957 – 1961), w Parafii pw. Macierzyństwa NMP i św. Michała Archanioła w Bolesławiu (1961-1965) i w Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Kielcach (1965-1973). W dniu 10.01.1973 roku został mianowany proboszczem Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Nawarzycach. Następnie w dniu 28.10.1978 roku powierzono mu obowiązki administratora, a w styczniu 1979 roku proboszcza Parafii pw. św. Marcina w Wodzisławiu. Podobnie we wrześniu 1982 roku mianowany został najpierw administratorem, a w kwietniu 1983 roku proboszczem Parafii pw. Świętej Trójcy w Słupi Jędrzejowskiej. Stąd 22.01.1989 roku skierowany został do Parafii pw. św. Stanisława BM w Cieślinie z poleceniem pełnienia obowiązków administratora, a w maju 1990 roku został mianowany proboszczem tejże parafii. W diecezji sosnowieckiej pełnił funkcję dekanalnego duszpasterza rodzin oraz od czerwca 1994 roku do czerwca 2002 roku wicedziekana dekanatu Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych w Jaroszowcu. W dniu 25.03.1997 roku biskup sosnowiecki Adam Śmigielski podniósł Księdza Ryszarda Gąsiora, proboszcza w Cieślinie, do godności kanonika honorowego nowo utworzonej Kapituły Kolegiackiej Olkusko-Pilickiej. Zmarł 13.03.2005 roku w Szpitalu im. św. Barbary w Sosnowcu. Pochowany został w dniu 16.03.2005 roku na cmentarzu parafialnym w Cieślinie.


11. ks. Leszek Kapela (ur. 22.11.1957 r. – zm. 10.05.2019 r.)
 ks. Leszek Kapela

Proboszcz Parafii w Cieślinie w okresie 16.03.2005 r. – 13.02.2014 r.

Ks. Leszek Kapela przyszedł na świat 22.11.1957 roku, jako trzecie z czworga dzieci Mariana i Lucyny z d. Biela. Pochodził z parafii Krzcięcice w dekanacie sędziszowskim. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Książu Wielkim. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości wybrał życie zakonne i został mnichem w Archiopactwie Cysterskim w Jędrzejowie. Potem wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, by następnie kontynuować naukę w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach–Panewnikach. Święcenia kapłańskie otrzymał 06.06.1986 roku. Pierwszą placówką, w której pełnił obowiązki wikariusza była Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Będzinie, a następnie wspólnoty: Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach i Parafia pw. św. Joachima w Sosnowcu-Zagórzu. Po śmierci proboszcza parafii w Cieślinie, ks. Ryszarda Gąsiora, został w dniu 16.03.2005 roku mianowany administratorem tej placówki, a następnie jej proboszczem. Wprowadzenie ks. Leszka Kapeli na urząd Parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Cieślinie miało miejsce 03.04.2005 roku, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Ks. Leszek Kapela złożył rezygnację z urzędu proboszcza w Cieślinie ze względu na stan zdrowia. Ks. biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak przyjął jego rezygnację i dekretem z dnia 27.01.2014 roku odwołał go z urzędu proboszcza. Dekret wszedł w życie z dniem 14.02.2014 roku. W sierpniu 2014 roku był rezydentem w Parafii pw. św. Stanisława BM w Czeladzi. W dniu 23.06.2015 roku został mianowany wikariuszem w Parafii pw. św. Katarzyny DM w Wolbromiu, w której to parafii rozpoczął posługę w sierpniu 2015 roku. Dekretem księdza biskupa Grzegorza Kaszaka z dnia 21.06.2016 roku przeniesiony został do Parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego w Dąbrowie Górniczej, gdzie rozpoczął posługę kapłańską pod koniec sierpnia 2016 roku. Zgodnie z kolejnym dekretem biskupim z dnia 16.06.2017 roku skierowany został na posługę wikariusza do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułoszowej. Zmarł 10.05.2019 roku. Pochowany został w dniu 14.05.2019 roku na parafialnym Parafii pw. Św. Prokopa w Krzcięcicach.


12. ks. Mariusz Wróbel (ur. 17.10.1966 r.)
 ks. Mariusz Wróbel

Proboszcz Parafii w Cieślinie od dnia 14.02.2014 r.

Ks. Mariusz Wróbel urodził się 17.10.1966 roku w Kazimierzy Wielkiej. Pochodzi z miejscowości Czarnocin, gminnej wsi w powiecie kazimierskim. Jego rodzinną parafią jest Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Czarnocinie kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącego w Kazimierzy Wielkiej. W 1985 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Po sześciu latach studiów i formacji w dniu 15.06.1991 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego. Pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu (od 1991 roku), Parafia pw. św. Wojciecha i Katarzyny w Jaworznie (od 1997 roku), Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela  w Przegini (od 2003 roku – dekret z 22.08.2003 roku), Parafia pw. św. Marii Magdaleny w Gołaczewach (od 2009 roku) oraz Parafia pw. św. Katarzyny w Wolbromiu (od 27.08.2013 roku – dekret z 18.06.2013 roku). Zgodnie z dekretem ks. biskupa sosnowieckiego Grzegorz Kaszaka z dnia 27.01.2014 roku, pełnił funkcję administratora parafii w Cieślinie od 14.02.2014 roku. W dniu 23.06.2015 roku został mianowany proboszczem naszej parafii.


      W gwoli ścisłości do powyższego wykazu można by jeszcze dodać ks. Antoniego Marszałka (ur. 26.05/07.06.1874 r. – zm. 20.02.1948 r.), proboszcza Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie w okresie od 29.04.1921 r. do 12.07.1923 r. Kapłan ten Decyzją Kurii Diecezjalnej w Kielcach z dnia 14.05.1921 r. sprawował tymczasową administrację tworzącej się parafii będąc jej rektorem. Obowiązkiem jego było załatwianie wszystkich potrzeb duchowo-parafialnych odłączonych od parafii Chechło wiosek Golczowice, Cieślin, Krzywopłoty, Kwaśniów Dolny i Kwaśniów Górny oraz miał prawo grzebania zmarłych na poświęconym cmentarzu w Cieślinie do czasu utworzenia samoistnej parafii z własnym proboszczem w Cieślinie.

     Podobizny kapłanów z poz. 4 – 10 są fotografiami obrazów mieszkającego w Cieślinie malarza Mariusza Połeć zdobiących obecnie Babiniec kościoła. Obraz przedstawiający ks. Marcina Dubiela jest kopią dzieła ks. M. Dubiela “Melodia jednej struny”, będącego jednocześnie autoportretem artysty z młodych lat.

      Posługę kapłańską w naszej parafii pełnili również wikariusze. Zasadniczo sprawowali oni funkcję wikariusza współpracownika (zwanego wikariuszem parafialnym, zgodnie z aktualnym Kodeksem prawa kanonicznego), ale spotykamy również wikariusza substytuta, wikariusza ekonoma. Byli to kolejno:

 1. ks. Józef Jarża (ur. 01.02.1893 r. – zm. 20.12.1950 r.) – proboszcz Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie w okresie od 12.07.1923 roku do 20.12.1950 roku, mianowany został wikariuszem substytutem (łac. „vicarius substitutus”) parafii w Cieślinie dekretem biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka z dnia 25.03.1947 roku. Zgodnie z kan. 474 K.Pr. K. miał on zastępować proboszcza parafii w Cieślinie na czas jego nieobecności, czy też niezdolności do pracy. Zgodnie z zatwierdzeniem ks. biskupa przysługiwało mu prawo błogosławieństwa związków małżeńskich. W dniu 24.11.1949 roku, w związku z chorobą ks. Jana Opałacza, został tymczasowym administratorem parafii w Cieślinie na prawach wikariusza substytuta (kan. 474).

 2. ks. Czesław Pałka (ur. 02.06.1928 r. – zm. 03.12.2005 r.) – w dniu 26.05.1954 roku dzięki staraniom dziekana olkuskiego, ks. prałata Andrzeja Marchewki, przybył do parafii w Cieślinie, jako neoprezbiter, przywieziony przez dziekana osobiście z jego rodzinnego domu w Porębie Dzierżnej. W dniu 29.05.1954 roku ks. Stefan Marzec wystosował pismo do Kurii Biskupiej z prośbą o pozostawienie go na stałe w Cieślinie, jako wikariusza. Jednak Kuria Biskupia pismem z dnia 20.08.1954 roku skierowała ks. Pałkę do Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i św. Augustyna B.W. w Sukowie. W naszej parafii pełnił posługę do września 1954 roku.

 3. ks. Mieczysław Zaława (ur. 20.06.1930 r. – zm. 11.06.1990 r.) – mianowany wikariuszem w Cieślinie 12.08.1954 roku, następnie po rezygnacji ks. Stefana Marca pismem z dnia 17.07.1955 roku został mianowany wikariuszem ekonomem w Cieślinie (wikariat wakat). Kolejnym pismo z dnia 14.09.1955 roku mianowany został na tymczasowego administratora Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Bukownie. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie pismem z dnia 10.11.1955 roku wydało odmowną decyzję odnośnie mianowania go na wikariusza w Parafii pw. św. Katarzyny w Wolbromiu. Do czasu kolejnego mianowania ksiądz Zaława przebywał w Wolbromiu, będąc dalej uważany za wikariusza parafii w Cieślinie (pisma kurii kieleckiej z dnia 05.11.1955 roku oraz z dnia 12.12.1955 roku). W dniu 01.06.1956 roku został mianowany na wikariusza Parafii pw. św. Stanisława BM w Mniowie (dekanat łopuszański). Mianowanie to spotkało się jednak z odmową księdza Załawy i dopiero kolejne mianowanie z dnia 17.08.1956 roku na wikariusza Parafii pw. św. Piotra i Pawła APP w Stopnicy zakończyło formalnie jego pobyt w cieślińskiej parafii jako wikariusza.

 4. ks. Leszek Kubik (ur. 10.06.1932 r. – 18.04.2019 r.) – wikariusz w okresie 28.06.1960 roku do 27.06.1961 roku.

 5. ks. Stanisław Cebo (ur. 15.12.1929 r. – zm. 22.06.2004 r.) – wikariusz w okresie 27.06.1961 roku do 26.06.1962 roku.

 6. ks. Józef Tkacz (ur. 12.08.1931 r. – zm. 05.10.2020 r.) – wikariusz w okresie 27.06.1962 roku do 31.03.1965 roku.

 7. ks. Kazimierz Kulik (ur. 28.03.1936 r. – zm. 30.11.1968 r.) – mianowany został wikariuszem w Cieślinie w dniu 02.04.1965 roku. Następnie pismem z dnia 28.06.1965 roku został przeniesiony jako wikariusz do Parafii pw. św. Mikołaja BW w Oksie. W związku z prośbą proboszcza ks. Marcina Dubiela skierowaną w dniu 05.07.1965 roku. do Kurii Biskupiej w Kielcach, ks. Kazimierz Kulik z dniem 17.07.1965 roku powrócił do Cieślina. W dniu 22.10.1967 roku zapadł na zdrowiu i został przewieziony do szpitala w Krakowie-Kobierzynie. Po odbytym leczeniu i kuracji w Kościanie pod koniec maja 1968 roku został skierowany na kapelana do Zgórska z zamieszkaniem w Parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Słowiku (dziś większa część tej miejscowości należy do Kielc). W dniu 24.06.1968 roku został na własną prośbę przywrócony na wikariat parafii w Cieślinie. W dniu 04.10.1968 roku zapadł na płonicę krtani oraz osłabienie serca na skutek nadmiernego używania lekarstw i został skierowany na leczenie szpitalne w Krakowie-Nowej Hucie, gdzie przeszedł operację wrzodu gardła. Decyzją z dnia 04.11.1968 roku mianującą tymczasowym wikariuszem w Cieślinie ks. Zenona Kudłę, biskup kielecki zezwolił jednocześnie na pozostanie ks. Kazimierza Kulika w Cieślinie, ale w formie gościa. Niebawem nastąpił nawrót choroby psychicznej. W dniu 14.11.1968 roku lekarz Dąbrowski w Kielcach skierował go do Kliniki Psychiatrycznej w Lublińcu, a stąd trafił do Szpitala Chirurgicznego w Lublińcu. Po wykonanej operacji zmarł w dniu 30.11.1968 roku na wrzody żołądka (nowotwór).

 8. ks. Marian Kowalski (ur. 20.06.1938 r. – zm. 20.09.2011 r.) – wikariusz w okresie 26.06.1965 roku do 17.07.1965 roku.

 9. ks. Edmund Tarnówka (ur. 07.07.1937 r. – zm. 20.09.2019 r.) – wikariusz w okresie 02.11.1967 roku do 24.06.1968 roku.

10. ks. Zenon Kudła (ur. 10.03.1933 r. – zm. 07.09.2011 r.) – wikariusz w okresie 04.11.1968 roku do 30.04.1969 roku.

11. ks. Alojzy Fryszkiewicz (ur. 01.08.1931 r. – zm. 18.09.1998 r.) – wikariusz w okresie 30.04.1969 roku do 26.06.1972 roku.

12. ks. Jan Laskowski (ur. 28.04.1937 r. – zm. 15.11.2006 r.) – wikariusz w okresie 31.08.1972 roku do 18.06.1976 roku.

13. ks. Czesław Sikorski (ur. 10.11.1939 r. – zm. 29.01.2022 r.) – wikariusz w okresie 18.06.1976 roku do 11.10.1977 roku.

14. ks. Bonifacy Tłustochowicz (ur. 16.04.1944 r. – zm. 30.10.1998 r.) – wikariusz w okresie 26.11.1983 roku do 20.09.1984 roku. Był kapłanem Towarzystwa św. Franciszka Salezego. Na podstawie reskryptu prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego z dnia 10.05.1977 roku został zwolniony ze ślubów zakonnych i inkardynowany w szeregi duchowieństwa Diecezji Kieleckiej na mocy dekretu biskupa kieleckiego Jana Jaroszewicza z dnia 14.06.1977 roku. Formalnie był wikariuszem parafii w Cieślinie, zaś jego zadaniem było tworzenie nowej parafii w Kwaśniowie Dolnym. Mieszkał w wynajętym mieszkaniu w Kwaśniowie Górnym 140, zaś po erygowaniu w dniu 20.09.1984 roku Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kwaśniowie, objął w niej funkcję administratora i następnie proboszcza.

      Po uruchomieniu w 1934 roku (uroczyste otwarcie w dniu 18.10.1937 roku) Zakładu Leczniczo-Wychowawczego dla dzieci w Rabsztynie (wówczas Stacja Rabsztyn należąca do parafii w Cieślinie – dzisiejszy rejon stacji kolejowej Jaroszowiec Olkuski), w 1941 roku pracę rozpoczęły tam zakonnice ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Świętej Jadwigi w Bogucicach. W kaplicy przyszpitalnej posługę kapłańską sprawowali kapelani, a byli to:

1. ks. Henryk Wieśniak (ur. 12.01.1909 r. – zm. 21.07.1975 r.) – w dniu 14.11.1945 roku Kuria Diecezjalna w Kielcach mianowała go kapelanem, jednak nie doszło do objęcia obowiązków kapelana z powodu braku zgody lekarzy i administracji Sanatorium na wyjazd do Rabsztyna chorego na płuca kapłana

2. ks. Juliusz Chyżewski (ur. 20.04.1910 r. – zm. 19.05.1987 r.) – kapelan w okresie 07.01.1946 roku do 15.08.1946 roku. Był on kapłanem diecezji sandomierskiej, kapelanem NSZ, więźniem obozu koncentracyjnego Konzentrationslager Groß-Rosen oraz w Konzentrationslager Mittelbau-Dora (obóz koncentracyjny na terenie Niemiec w pobliżu Nordhausen). Po powrocie do kraju skierowany został na leczenie płuc do sanatorium w Rabsztynie, gdzie równocześnie pełnił obowiązki kapelana.

3. ks. prałat Konstanty Aksamitowski (ur. 10.03.1872 r. – zm. 15.05.1961 r.) – kapelan w okresie 23.09.1946 roku do 04.1947 roku. Kapłan przybył z Domu Księży Emerytów w Kielcach.

4. ks. Władysław Skowron (ur. 22.05.1923 r. – zm. 13.09.1972 r.) – tymczasowy kapelan w okresie 26.04.1947 roku do 03.07.1948 roku.

5. ks. Eugeniusz Nawrocki (ur. 11.09.1910 r. – zm. 27.01.1982 r.) – kapelan w okresie 28.09.1948 roku do 12.10.1948 roku. Po jego zgłoszeniu się w Rabsztynie, zarząd sanatorium na polecenie władz nie zatwierdził go jako kapelana. Kapłan ten był już w dniu 09.06.1947 roku mianowany kapelanem Sanatorium w Rabsztynie, jednak z nieznanych obecnie przyczyn zostało wstrzymane wysłanie podpisanego już pisma z mianowaniem.

6. ks. Stanisław Pułka (ur. 13.10.1930 r. – zm. 06.05.2013 r.) – kapelan w okresie od 30.12.1957 roku do 31.01.1962 roku. Mimo formalnego zwolnienia z funkcji kapelana spełniał posługę kapłańską do czasu całkowitego opuszczenia sanatorium przez siostry zakonne, tj. do dnia 15.02.1962 roku. W 1961 roku mianowany został dodatkowo wikariuszem parafii pw. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Kluczach i rektorem ośrodka duszpasterskiego powstałego przy kaplicy publicznej w Jaroszowcu.

     Prawdopodobnie po sprowadzeniu do Rabsztyna w 1941 roku sióstr zakonnych posługę kapelana pełnił w sanatorium były proboszcz parafii w Cieślinie ks. Czesław Jeżewski. Z opowiadań córki siostry wymienionego księdza wynika, że przyjeżdżał on z Olkusza i odprawiał nabożeństwa w Sanatorium w Rabsztynie oraz w kaplicy publicznej w Jaroszowcu. Niestety, ale nie dane mi było dotrzeć do dokumentów potwierdzających ten fakt. Jedyny znaleziony dokument potwierdza zwolnienie z dniem 26.02.1945 roku ks. Czesława Jeżewskiego z funkcji kapelana. Tylko równie dobrze mógł pełnić tą funkcję również w Szpitalu Powiatowym w Olkuszu, gdzie w 1937 roku Starostwo Powiatowe Olkuskie utworzyło stosowny etat dla kapelana.

      Podobizny większości z powyższych kapłanów można oglądać w Zdjęciach Archiwalnych” w Galerii Zdjęć.