Sakrament Bierzmowania w naszej parafii

      Bierzmowanie to sakrament, który został ustanowiony przez Pana Jezusa w dniu pięćdziesiątnicy, gdy na zgromadzonych na modlitwie w wieczerniku Apostołów zesłał Ducha Świętego. Natomiast w Dziejach Apostolskich (Dz 8:17) czytamy: „Wtedy więc wkładali (Apostołowie) na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego”. Owo wkładanie rąk Kościół katolicki uznaje za początek sakramentu bierzmowania. Do gestu tego w bardzo wczesnym okresie dodano namaszczenie wonną oliwą. Ten dodatkowy znak pozwalał lepiej wyrazić prawdę, że sakrament bierzmowania udziela daru Ducha Świętego. Nakładanie rąk było nowym gestem, zaś obrzęd namaszczenia znany był już w Starym Testamencie, gdzie stosowany był przy ustanowieniu królów, kapłanów i proroków.
      W Kościele pierwotnym aż do V w. bierzmowania udzielano bezpośrednio po chrzcie. Obrzęd zawierał dwukrotne namaszczenie: przez kapłana – na znak włączenia w misję Chrystusa i przez biskupa – jako symbol zstąpienia na neofitę Ducha Świętego. Następnie nowy chrześcijanin przyjmował Eucharystię. Cały obrzęd, w którym uczestniczyli zazwyczaj dorośli, nazwano inicjacją, czyli wtajemniczeniem chrześcijańskim. Z czasem w Kościele przyjął się zwyczaj udzielania chrztu niemowlętom, a w konsekwencji trzy sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia rozdzielono w czasie. Od XII w. bierzmowania udziela się osobom ochrzczonym w dzieciństwie jako odrębnego sakramentu, w momencie gdy osiągną wiek, kiedy potrafią samodzielnie podejmować decyzje i dokonywać wyborów. Stąd też przyjmowany jest obecnie przez młodzież gimnazjalną i osoby starsze. Szafarzem bierzmowania jest biskup, zaś w wyjątkowych sytuacjach udzielić go może kapłan przez niego wyznaczony.

Giuseppe Maria Crespi - "Bierzmowanie" (Drezno, Gemaeldegalerie - 1712 r.). „Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić “Abba, Ojcze!”;
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem;
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.”
[Katechizm Kościoła Katolickiego 1303].

      Czym jest sakrament bierzmowania ? Dokładnie mówią o tym powyższe słowa katechizmu. Jest on świadomym, dobrowolnym, dorosłym i odpowiedzialnym przypieczętowaniem wiary, a także przynależności zarówno do Kościoła powszechnego jak i do parafii. Zacieśnia on naszą więź z Bogiem, Synem Bożym i Kościołem. Dzięki bierzmowaniu umacniamy i dopełniamy łaski chrztu, której doznaliśmy, będąc małym dzieckiem. Stajemy się w doskonalszy sposób członkami wspólnoty Kościoła, w którym jest obecny Duch Święty. W czasie tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej Duch Święty pomnaża w nas swoje dary: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność i bojaźń Bożą. Ponadto umacnia nas on do świadczenia o wierze chrześcijańskiej słowem i czynem. Bierzmowanie zakorzenienia nas głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem, Bogiem i Duchem Świętym. Uodparniamy nas na niebezpieczeństwo moralnego zepsucia oraz na wszystko co może nas prowadzić do zła.
Bierzmowanie niesie ze sobą także pewne zobowiązania i obowiązki chrześcijańskie. Sakrament ten uzdalnia chrześcijanina do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za własne życie, do przyjęcia na siebie pełni praw i obowiązków chrześcijańskich.
     Niech przyjęcie sakramentu bierzmowania będzie obietnicą złożoną Bogu. Obietnicą życia według wiary, obietnicą życia zgodnie z przykazaniami Dekalogu, obietnicą poszerzania i pogłębiania wiedzy religijnej oraz mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Niech dzięki temu sakramentowi bierzmowani staną się w pełni dojrzałymi chrześcijanami.
     Sakramentu bierzmowania w naszej parafii udzieli młodzieży ksiądz biskup Grzegorz Kaszak w niedzielę 3 maja 2015 roku. Początek nabożeństwa o godzinie 16:00.


Zdjęcia z uroczystości udzielenia sakramentu bierzmowania w naszej parafii z dnia 3 maja 2015 roku  do oglądnięcia w Galerii Zdjęć.