“Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry, …” – Adwent 2016

     Adwent to czas radosnego przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa. Rozpoczyna on jednocześnie nowy rok kościelny i duszpasterski, którego hasłem są w tym roku słowa: “Idźcie i głoście”. Okres ten ma dwa wymiary. Jest pamiątką starotestamentalnego oczekiwania na przyjście Mesjasza, Zbawiciela świata, ale jest także oczekiwaniem na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów, jako sędziego ludzkości. Jest to czas bogaty w różnorakie przeżycia. Dla ludzi ducha to radosne oczekiwanie – codzienne wychodzenie na spotkanie Pana. Wychodzenie przed świtem lub o zmroku, z lampą lub ze świecą rozjaśniającą ciemności adwentowej nocy – na Maryjne roraty. Adwent przypomina nam także o przymierzu zawartym między Bogiem a ludzkością. Jest to przymierze zawarte nie na drodze umowy, nie w formie traktatów, aktów, nie przez słowa, symbole, ale przez takie fakty, których nie da się odwołać, którym nie da się zaprzeczyć.

Adwent 2016 “Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,
Sprawiedliwego wylejcie chmury:
O, wstrzymaj, wstrzymaj, Twoje zagniewanie,
I grzechów naszych zapomnij, już Panie.

Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry,
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Roztwórz się, ziemio, i z łona Twojego,
Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.”

[“Rorate caeli desuper”  – tłum. z łac. Franciszek Morawski]

      „Idźcie i głoście” to słowa, które Chrystus skierował do swoich uczniów, czyli do nas. Aby jednak stać się głosicielem Słowa Bożego na zewnątrz, trzeba być wewnątrz jego słuchaczem. Dlatego też w tym roku ważne będzie promowanie duchowości biblijnej. Wszyscy członkowie Kościoła , odrodzeni przez chrzest i umocnieni przez bierzmowanie, zobowiązani jesteśmy do świadectwa i powołani do głoszenia Ewangelii. Trzeba ją głosić wszędzie: w rodzinie, w parafii, w szkole, na uczelniach, w środkach komunikacji medialnej i w przestrzeni publicznej.

     Adwent to czas czekania i równocześnie czuwania. Czas czekania na Boga, który przyszedł, przychodzi i przyjdzie. Ale, czy do ciebie także? To już tylko od ciebie zależy!. Czuwania po to, by się z Bogiem nie rozminąć. Bo możemy Jego przyjścia nie zauważyć. I wtedy prorocze okażą się słowa św. Augustyna: “Lękam się tego, że Chrystus będzie przechodził obok mnie, a ja Go nie zaproszę i On już nigdy do mnie nie wróci”. “Czuwam” – mówił Ojciec św. do młodzieży na Jasnej Górze – to znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję tych pojęć.

     W naszym kościele parafialnym Roraty odprawiane będą od poniedziałku do soboty o godz.17:00. Nie zmarnuj szansy, aby jeszcze mocniej umocnić się w wierze i godnie przygotować się na przyjście Pana. Ten adwent może być ostatnim w twoim życiu. Przeżyj go najlepiej jak tylko potrafisz!

Uroczystość Wszystkich Świętych

     Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Dzień Zaduszny. W dni te ludzie tradycyjnie przychodzą na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych – najbliższych i przyjaciół. Dzień 1 listopada winien być jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. W ciągu całego roku niemal każdego dnia przypada wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z imienia. Natomiast w dzień Wszystkich Świętych ich liczba jest znacznie większa. Wspominamy wtedy nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, których życie nacechowane było świętością, którzy doszli do świętości w zupełnym ukryciu. Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i przykłady do naśladowania.
Dzień ten przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od wybranej drogi życia, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można jednak osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Stwórca powołuje do świętości wszystkich, stąd też każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Każdy z nas otrzymał dar zbawienia, gdyż Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas zależy jednak, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar świętości.

Wszystkich Świętych 2016 (grób ks. J. Opałacza) “Nad twoim grobem stanie krzyż. Czy to będzie najtrafniejszy kształt twojego życia ? Czy tylko przypadek albo nieporozumienie.
Jeszcze jest twój czas. Jeszcze żyjesz. Jeszcze cię pytają, odpowiadasz, jeszcze podejmujesz decyzje, jeszcze stajesz wobec swoich obowiązków zawodowych, jeszcze spotykasz się ze swoimi wrogami.
Czy krzyż jest najtrafniejszym kształtem twego życia ?

[ks. M. Maliński “Kto chce iść za mną” ze zbioru “Chodzący po morzu”]

     2 listopada natomiast obchodzić będziemy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub rzadziej „zaduszkami”. Jest to dzień modlitw za tych ludzi zmarłych, których dusze oczekują w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Bogiem. Zmarli ci potrzebują jeszcze oczyszczenia, które mogą uzyskać przez modlitwę wiernych i Kościoła. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne. Temu celowi służą też ofiary składane w kościołach i na cmentarzach. Są to tzw. wypominki za naszych najbliższych zmarłych, by cały Kościół modlił się za ich zbawienie. Z ambon lub przy ołtarzu odczytuje się imiona zmarłych wypisanych na kartkach i odmawia zwyczajowe modlitwy za wszystkich zmarłych. Nabożeństwo za dusze czyśćcowe zanosimy nie tylko w tym dniu. Pomocą dla dusz cierpiących w czyśćcu są też uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, Msze św. gregoriańskie czy też zwykła modlitwa ofiarowana w tej intencji.

Porządek nabożeństw w tych dniach w naszej wspólnocie parafialnej:
Wtorek 1 listopada 2016 roku:
• godz. 8:00 – Msza św. w kościele,
• godz. 11:15 – z kościoła wyruszy procesja na cmentarz grzebalny. Po przyjściu na cmentarz procesja po cmentarzu grzebalnym z modlitwą za zmarłych. Zakończenie procesji przy ołtarzu. Msza św. ok. godz 12:00 z kazaniem zakończy uroczystość na cmentarzu,
• nie ma w tym dniu Mszy św. w Krzywopłotach o godz. 10:00 oraz Mszy św. popołudniowej o godz. 16:00.
Środa 2 listopada 2016 roku:
• godz. 9:00 Msza św., a po niej procesja wokół kościoła z modlitwami za zmarłych,
• godz. 16:30 różaniec za zmarłych, a po nim Msza św. (ok. godz. 17:00).

      W dniu Wszystkich Świętych przy wejściu na cmentarz kontynuowana będzie zbiórka ofiar na pokrycie kosztów odnowienia pomnika na grobie śp. ks. Jana Opałacza, proboszcza naszej parafii w latach 1935 – 1949 (odnowiony pomnik na zdjęciu powyżej). Więcej informacji na temat tego kapłana można znaleźć w zakładkach Duszpasterze oraz Historia Parafii. Bóg Zapłać !

 

Przedstawienie o św. Janie Pawle II oraz ŚDM 2016

      Staje się już tradycją, że dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej oraz z gimnazjum w Bydlinie przygotowując swoje nowe przedstawienia nie zapominają o naszej parafii. Podobnie było w niedzielę 23 października 2016 roku, gdy po skończonej Mszy św. o godz. 12:00 w naszym kościele wystąpili uczniowie tych szkół z przedstawieniem poświęconym świętemu Janowi Pawłowi II oraz tegorocznym Światowym Dniom Młodzieży. Przypomniana została w nim postać świętego Jana Pawła II, który niestrudzenie przemierzał ziemię by poszukiwać młodych ludzi i wychodzić im naprzeciw z miłością i otwartym sercem. On też był inicjatorem wspaniałego wydarzenia, jakim są Światowe Dni Młodzieży, będącego przede wszystkim spotkaniem młodych ludzi z całego świata. Dzięki przedstawieniu mogliśmy powrócić wspomnieniami do tych wspaniałych lipcowych dni, gdy najpierw w swoich domach gościliśmy młodzież przybyłą na diecezjalną część ŚDM, a następnie przeżywaliśmy część centralną tych uroczystości odbywającą się w Krakowie oraz w Brzegach.

Przedstawienie o św. Janie Pawle II oraz ŚDM 2016

     Podobnie jak to miało miejsce przy poprzednich przedstawieniach, również dzisiejszy występ wszystkim bardzo się podobał. Po jego zakończeniu młodzi wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz drobnymi, słodkimi upominkami podarowanymi przez księdza proboszcza. Wszystkim aktorom, którzy włożyli wiele serca w swój występ, oraz paniom katechetkom, które przygotowały świąteczną inscenizację, składamy serdeczne podziękowania. Bóg Zapłać !
Więcej zdjęć z przedstawienia o świętym Janie Pawle II oraz ŚDM 2016 można oglądać w Galerii Zdjęć.

Pielgrzymka do Drzwi Świętych w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej

     Powoli dobiega końca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia ogłoszony bullą “Misericordiae vultus” (Oblicza Miłosierdzia) przez Papieża Franciszka. Zgodnie z tym dokumentem oraz z wytycznymi dotyczącymi odpustów i sakramentu pokuty, w Roku Jubileuszowym trwającym od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku wszyscy wierni mogą czerpać z duchowego skarbca Kościoła i zyskiwać łaski odpustu zupełnego, czyli darowania doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Odpust można zyskać raz dziennie dla siebie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego należy spełnić warunki zwykłe uzyskania odpustu oraz dodatkowo wypełnić warunki dotyczące Roku Jubileuszowego. Warunkami zwyczajnymi uzyskania odpustu są: sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego oraz wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego. W przypadku braku któregokolwiek z tych elementów – odpust będzie wówczas częściowy. Dodatkowe warunki związane z odpustem w Roku Jubileuszu Miłosierdzia możemy spełnić poprzez realizację jednego z pośród czterech możliwych sposobów. Pierwsza możliwość, dotycząca wszystkich wiernych, wymaga pielgrzymki do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) otwartych w 4 Bazylikach Większych w Rzymie, w każdej Katedrze oraz w kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. Dodatkowo wymagane jest wtedy uczestnictwo we Mszy św., refleksja nad miłosierdziem, odmówienie wyznania wiary oraz modlitwa za Papieża. Drugi sposób dotyczący również wszystkich wiernych, to wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała („Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza.” – Ojciec Święty Franciszek). Kolejna możliwość spełnienia warunków dodatkowych dotyczy osób, które z różnych powodów nie mogą przejść przez Święte Drzwi, zwłaszcza chorych, starszych i samotnych. Mogą one zyskać łaskę odpustu zupełnego przeżywając z wiarą i radosną nadzieją swoją chorobę i cierpienia, przyjmując Komunię Świętą lub uczestnicząc we Mszy świętej lub w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Ostatnie dodatkowe warunki określone zostały dla więźniów. Powinni oni szczerze pragnąć włączyć się na nowo w życie społeczeństwa, traktować przejścia przez drzwi celi jako przejście przez Drzwi Święte, nawiedzić kaplicę więzienną oraz uczestniczyć we Mszy św. Ponadto konieczna jest refleksja nad miłosierdziem, odmówienie wyznania wiary oraz modlitwa za papieża.

Pielgrzymka do Drzwi Świętych w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej Wszyscy pragną miłosierdzia, ale niestety nie wszyscy tak postępują, aby na nie zasłużyć. Wszyscy pragną doznawać miłosierdzie, niewielu zaś okazywać miłosierdzie. Jak możesz prosić o coś, czego sam nie chcesz okazywać? Kto pragnie dostąpić miłosierdzia w niebie, powinien wyświadczać je na ziemi. Ponieważ wszyscy pragniemy dostąpić miłosierdzia, obierzmy je sobie za obrońcę już na tym świecie, aby uwolniło nas w przyszłym. Istnieje miłosierdzie w niebie, a dochodzi się doń przez miłosierdzie na ziemi. Istnieje jedno miłosierdzie na ziemi, drugie w niebie, to znaczy miłosierdzie ludzkie i miłosierdzie Boże. Toteż wszystko, co miłosierdzie ludzkie wyda podczas drogi, miłosierdzie Boże odda w ojczyźnie.”
[św. Cezary, Biskup]

     W dniu 13 grudnia 2015 roku w sześciu kościołach jubileuszowych Diecezji Sosnowieckiej zostały uroczyście otwarte Drzwi Święte – Bramy Miłosierdzia. Do jednego z tych kościołów, Bazyliki Najświętszej Marii Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, pielgrzymowali w dniu 22.10.2016 roku wierni naszej parafii, by uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie doczesnych kar za grzechy. Wraz z wiernymi z innych parafii, między innymi z sąsiedniego Kwaśniowa, uczestniczyli w modlitwach i w rozważaniach, którym przewodniczył ks. Paweł Sobierajski. Po wspólnym przekroczeniu Bramy Miłosierdzia wierni odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Następnie wysłuchali prelekcji ks. Pawła Sobierajskiego oraz uczestniczyli w uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez wszystkich przybyłych kapłanów. Uroczystości zakończyło odmówienie Różańca Świętego oraz ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II oraz św. Faustyny. Pielgrzymka ta była równocześnie pielgrzymką Ruchu Margaretek, ruchu osób modlących się za kapłanów.

     Niezbyt sprzyjająca pogoda – przenikliwe zimo – nikogo nie zniechęciła, ale wręcz dodała dodatkowej siły do duchowego przeżycia tego wydarzenia. Pielgrzymka była dla nas nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale przede wszystkim świadectwem naszej wiary oraz doskonałą okazją do refleksji nad Bożym Miłosierdziem i samymi Uczynkami Miłosierdzia.
Zdjęcia z Pielgrzymki do Bazyliki NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej – od oglądnięcia w Galerii Zdjęć.

 

“Jak paciorki różańca przesuwają się chwile …”

     „Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, Nasze smutki, radości i blaski, A Ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno Maryjo pełna łaski.”. Wszyscy znamy słowa tej piosenki Magdaleny Nazaretanki, zaś w miesiącu październiku nabierają one szczególnego znaczenia. Październik to drugi po maju miesiąc poświęcony Matce Bożej. W miesiącu tym przyroda kładzie się powoli do zimowego snu tracąc liście drzew, co jednoznacznie przywołuje jesień ludzkiego życia i wspomnienie przyszłości w Królestwie niebieskim, w którym króluje Jej Syn i Ona Sama orędując za nami.
Różaniec sięga swoimi korzeniami do XII wieku, zaś sama nazwa różaniec wywodzi się od św. Dominika, uważanego powszechnie za ojca różańca. Szczególnego znaczenia maryjnego nabrał on w XVI w. po słynnej bitwie i zwycięstwie wojsk chrześcijańskich nad flotą turecką, pod Lepanto w dniu 7 października 1571 roku. Wtedy to papież Pius V, przypisując nieoczekiwane zwycięstwo floty chrześcijańskiej interwencji Matki Bożej wzywanej na różańcu, ogłosił święto Matki Bożej Różańcowej. Oficjalnie dopiero papież Leon XIII w 1885 roku, z racji różańca, ogłosił październik miesiącem maryjnym.

Różaniec 2016 Różańcem silne są chwile
Idące drogą Twej męki.
Radosne fruwają motyle,
Bo radość ma swoje wdzięki.

Różaniec rozświetla nam drogi
I uczy wciąż przebaczania.
Wchodzę wciąż w wiary progi
I uczę się Twego kochania.”

[Joachim Mielke – “Chwile Różańca”]

    

     Modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.  Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, objawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w roku 1858, tak było w Fatimie w roku 1917, tak było Meksyku czy Gietrzwałdzie i wielu innych miejscach. 

     Różaniec wydaje się być z pozoru zwykłą, długą i nużącą modlitwą. Ale tak nie jest ! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie.  Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze życie – Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawi się za nami u Swojego Syna – Jezusa Chrystusa. Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie jednej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440, jakie otrzymujemy od Boga każdego dnia.
Poświęć ten czas Maryi. Spróbuj i Ty porozmawiać z Maryją trzymając w ręku różaniec.

     Nabożeństwo różańcowe w naszej parafii przez cały miesiąc październik – w dni powszednie bezpośrednio po Mszy św. odprawianej o godzinie 17:00, zaś w niedziele – po południowej Mszy św. odprawianej o godzinie 16:00.

Diecezjalna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej 2016

     Za nami kolejna Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymka zainicjowana 15 lat temu przez nieżyjącego już ks. Henryka Januchtę oraz wiernych z dekanatu olkuskiego, od 3 lat stała się udziałem wiernych z całej Diecezji Sosnowieckiej. W dniu 17 września 2016 roku po raz trzeci uczestniczyli w niej przedstawiciele naszej parafii, wsparci tradycyjnie już pojedynczymi osobami z sąsiednich miejscowości (Załęże, Domaniewice, Bydlin – Parafia pw. św. Małgorzaty w Bydlinie). W sumie w tegorocznym pielgrzymowaniu do Kalwaryjskiej Pani uczestniczyło z naszej parafii 81 osób wraz z ks. proboszczem Mariuszem Wróblem. Jest to wzrost o 69% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Z całej Diecezji Sosnowieckiej oficjalnie potwierdzony został zorganizowany udział 2308 osób.

Diecezjalna Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej 2016 To miejsce, w przedziwny sposób nastraja serce i umysł do wnikania w tajemnicę tej więzi, jaka łączyła cierpiącego Zbawcę i Jego współcierpiącą Matkę. A w centrum tej tajemnicy miłości każdy, kto tu przychodzi, odnajduje siebie, swoje życie, swoją codzienność, swoją słabość i równocześnie moc wiary i nadziei – tę moc, która płynie z przekonania, że Matka nie opuszcza swego dziecka w niedoli, ale prowadzi je do Syna i zawierza Jego miłosierdziu.”
[Jan Paweł II – Kalwaria Zebrzydowska, 19.08.2002 r.]

     Tegoroczne pielgrzymowanie wierni rozpoczęli przy ołtarzu na placu odpustowym od strony Ukrzyżowania, gdzie najpierw wszystkich zgromadzonych pozdrowił i przywitał kustosz Sanktuarium O. Azariasz Hess, a następnie celebrowana została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył oraz wygłosił homilię Ordynariusz Ks. Bp Grzegorz Kaszak. Następnie pątnicy wyruszyli w dwóch grupach na Dróżki. Wiernym z naszej parafii w tym roku dane było przemierzać Dróżki Matki Bożej. Przemierzając Cykl Boleści, Cykl Zaśnięcia oraz Cykl Wniebowzięcia dróżek zatrzymywaliśmy się przy wszystkich 24 stacjach, przy których piękne, kruszące serca rozważania prowadził ojciec z zakonu Bernardynów. Kolejne stacje spinały odmawiane dziesiątki różańca, pieśni oraz modlitwy ordynowane przez prowadzącego. Mimo niesprzyjającej pogody (opady deszczu o zmiennej intensywności) wszyscy zadowoleni zakończyliśmy pielgrzymowanie po Kalwaryjskich Dróżkach. Zajmując miejsca w autokarach zadeklarowaliśmy chęć powrotu do Kalwarii Zebrzydowskiej za rok, na kolejną Pielgrzymkę Diecezjalną !

     A więc do zobaczenia 16 września 2017 roku !
A póki co – ks. proboszcz zaprasza wszystkich na Mszę św., która odprawiona zostanie w naszym kościele, w środę 21 września 2016 roku o godzinie 18:00 w intencji wszystkich pielgrzymów i ich rodzin.
Zdjęcia z Pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej – od oglądnięcia w Galerii Zdjęć.

Dożynki Gminne “Kolbark 2016”

     Dożynki to święto wieńczące trud rolników podczas żniw, jednocześnie to sposób na podziękowanie rolnikom za chleb, za plony i owoce ich całorocznej pracy. W dniu 04.09.2016 roku składaliśmy dziękczynienie za urodzaj i zrodzone przez ziemię tegoroczne plony podczas Dożynek Gminnych zorganizowanych przez Gminę Klucze w Kolbarku. Uroczystości zorganizowane na stadionie na Skotnicy rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez dziekana dekanatu w Jaroszowcu ks. Marka Szeląg z parafii w Chechle oraz proboszcza parafii w Cieślinie ks. Mariusza Wróbel. W wygłoszonej homilii ks. Marek Szeląg poruszył temat niełatwej pracy na roli (zwłaszcza w naszym rejonie), owocom tej pracy oraz sprawiedliwemu podziałowi chleba. Następnie miało miejsce błogosławieństwo wieńców dożynkowych, zaś w procesji z darami przyniesione zostały do ołtarza min. chleb oraz owoce i plony z tegorocznych zbiorów. W uroczystości uczestniczyli księża z pozostałych parafii z naszego dekanatu, a także przedstawiciele Gminy Klucze na czele z Wójtem Gminy p. Norbetem Bień, przedstawiciele Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego i Rady Powiatu w Olkuszu, radni gminni, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji z najbliższej okolicy oraz przedstawiciele wojska, policji i ochotniczych straży pożarnych. A przede wszystkim członkinie Kół Gospodyń Wiejskich ze wszystkich wsi w Gminie Klucze ubrane w piękne regionalne stroje oraz liczne grono wiernych.

Dożynki Gminne "Kolbark 2016"  

„Wzrośnie wam z tłustej ziemi niebywałe zboże:
Ciężkie, ogromne kłosy, napęczniałe ziarna,
Cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze,
Za ziarno każde – korzec da wam gleba czarna.

Zbierzcie plon zasobny na długich lat wiele,
Wymłócicie cepami dary płodnej gleby,
Ponapełniacie worki, młynarz ziarno zmiele,
Matka mąkę zamiesi – i upiecze chleby.

I przy dymiącej misce siądźcie z słowem Bożem.
Ojciec krzyżem przeżegna bochen wypieczony,
Lecz gdy go krajać zacznie poszczerbionym nożem,
Tryśnie z chleba waszego strumień krwi czerwony.”

[Julian Tuwim “Krwawy chleb”]

     W dalszej części Dożynek dokonany został obrzęd dożynkowy przez Koło Gospodyń Wiejskich z Kolbarku, zaś starostowie dożynek przekazali Gospodarzowi dożynek, Wójtowi Gminy Klucze, okazały bochen chleba, z prośbą o jego podzielenie tak, by nikomu z nas nie zabrakło naszego chleba powszechnego. Po pokrojeniu chleba wszyscy uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani chlebem z tegorocznych zbiorów. Następnie odbyła się część artystyczna imprezy, w trakcie której zebranym gościom zaprezentowały się kolejno: Zespół Pieśni i Tańca “Wolbromiacy”, Kapela góralska “Zbójnicy” ze Szczyrku, młodzieżowy zespół hip-hopowy, Zespół „Ziemia Kluczewska” oraz zespół rockowy “La Pallotina”. W trakcie występu ZPiT “Wolbromiacy” rozstrzygnięte zostały ogłoszone konkursy na najczystsze sołectwo w Gminie Klucze oraz na najpiękniejszy ogródek i balkon. W tym roku nagrody powędrowały kolejno do Cieślina, do Państwa Sławomira i Anity Jurczyk z Kwaśniowa Dolnego oraz Pani Agaty Banach z Klucz. Podczas uroczystości wszyscy chętni mogli skosztować chleba ze smalcem, kaszanki z grilla oraz różnych wypieków przygotowanych przez panie z Kolbarku. Całość uroczystości zakończyła biesiada dożynkowa.

     Zdjęcia z Dożynek Gminnych w Kolbarku do obejrzenia w Galerii Zdjęć.

V Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2016”

     W niedzielę 21 sierpnia 2016 roku po skończonej Mszy św. odprawianej o godz. 12:00, w Domu Ludowym w Cieślinie odbyła się wystawa prac plenerowych powstałych w trakcie „V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela – Cieślin 2016”. Tegoroczny plener poświęcony pamięci zmarłego 30 lat temu artysty malarza, proboszcza parafii Cieślin, ks. Marcina Dubiela rozpoczął się w piątek 13 sierpnia 2016 roku. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach uczestników pleneru gościł Ośrodek Edukacyjno-Naukowy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu. W trakcie kolejnych dni pleneru artyści swoim talentem uwieczniali piękne krajobrazy okolicznych miejscowości oraz tworzyli obrazy o innej tematyce.

V Międzynarodowy Plener Malarski im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2016″     W tegorocznym V Międzynarodowym Plenerze Malarskim im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2016″ udział wzięli następujący artyści: Beata Będkowska (Chorzów), Ewa Bogucka Pudlis (Elbląg), Mirosław Capovčak (Słowacja), Joanna Gałecka (Kraków), Barbara Hubert (Rzeszów), Robert Hübner (Libusza), Samvel Paremuzyan (Erewań – Armenia), Mariusz Połeć (Cieślin), Artur Przebindowski (Kraków), Janko Šoltěrs (Słowacja), Sylwester Stabryła (Sanok), Renata Szyszlak – Niewiadomska (Rzeszów) i Bogdan Warowny (Łomianki-Dąbrowa).  Komisarzem i współorganizatorem pleneru już po raz czwarty był Mariusz Połeć, mieszkający w Cieślinie artysta malarz o bogatym i uznanym dorobku artystycznym. Tradycyjnie już współorganizatorem pleneru, podobnie jak w ubiegłych latach, było Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” z Kolbarku. Realizowany przez to stowarzyszenie projekt „Plener otwartych uczuć” pozwala osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi poznawać podstawy różnorakich technik malarskich i plastycznych oraz rozwijać i utrwalać zdolności artystyczne. Jednocześnie jest on swego rodzaju terapią aktywizującą osoby niepełnosprawne poprzez sztukę.
W uroczystym zakończeniem pleneru oraz w wystawie prac jego uczestników w Domu Ludowym w Cieślinie udział wzięli: posłanka na Sejm pani Lidia Gądek, Przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu pani Małgorzata Węgrzyn, Wójt Gminy Klucze pan Norbert Bień, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” pan Wiesław Pietras, a także proboszcz parafii Cieślin ks. Mariusz Wróbel.

     Kilka zdjęć z zakończenia V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. ks. Marcina Dubiela „Cieślin – 2015″ oraz z wystawy obrazów do obejrzenia w Galerii Zdjęć (galeria „Wydarzenia Różne”).

15.08. – Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

      15 sierpnia obchodzić będziemy w całym Kościele katolickim święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Wierzymy bowiem, że krótko po zakończeniu ziemskiego życia matki Syna Bożego, Maryii, Zbawiciel złączył jej ciało z duszą i wprowadził do nieba, gdzie ją ukoronowano na królową niebios. Prawda wiary o wniebowzięciu Maryi obecna jest w wierze Kościoła od V wieku. W VI wieku cesarz bizantyjski Maurycy polecił obchodzenie tego święta w całym Kościele wschodnim, zaś w VII wieku pod wpływem klasztorów wschodnich święto przeniesiono do Kościoła rzymskokatolickiego, ustalając jego nazwę, podobnie jak w prawosławiu, jako Zaśnięcie Marii Panny. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny zajęło miejsce Zaśnięcia po ogłoszeniu w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg) dogmatu wiary Kościoła katolickiego. Stało się to 1 listopada 1950 roku za sprawą papieża Piusa XII. Dogmat ten stwierdza, że po zakończeniu swojego ziemskiego życia Najświętsza Maryja Panna została z ciałem i duszą wzięta do wiecznej chwały, podobnie jak Henoch i Eliasz.

Adam Setkowicz „Matka Boska z Dzieciątkiem wśród łąk.” Kwiaty z pól okolicznych uszczknięte i zioła,
Przenajświętsze ofiary pracowitej wioski
Przyniosły swe zapachy do wnętrza kościoła,
Przyniosły przed oblicze dobrej Matki Boskiej.
W górze jako głos starczy, organ przepowiada.
W dole z piersi ludu płynie pieśń kościelna.
U stóp Twych, jasna Pani, wieś swe dary składa,
O pól rządczyni mądra, o królowo zielna !.
Przed ołtarzem ksiądz szepce łacińskie wyrazy,
Woń kwiatów coraz żywiej nad głowy się wznasza:
Ochraniaj nas od klęski, chorób i zarazy,
Królowo ziół przedziwna, pól rządczyni nasza !
Rozśpiewały się usta, organ wciąż przewodzi,
Ten w piersi się uderza, ten znak krzyża czyni:
Ochraniaj nas od wojny, ognia i powodzi,
O ziół Królowo można, naszych pól rządczyni!”
[Wacław Rolicz-Lieder „W Matkę Boską Zielną”]

     Wniebowzięcie NMP w kulcie maryjnym to najważniejsza uroczystość w ciągu roku; niejako zwieńczenie chwały, jaką oddajemy Maryi. Rangę tej uroczystości można przyrównać do Zmartwychwstania Chrystusa. Święto 15 sierpnia jest pełne treści teologicznych, kulturowych i obyczajowych. W  polskiej pobożności i tradycji ludowej uroczystość Wniebowzięcia zwana jest Świętem Matki Boskiej Zielnej. W tym dniu liczne sanktuaria maryjne, kościoły i kaplice, wypełniają się przybyłymi doń wiernymi i pielgrzymami. Kwiatowe dekoracje wzbogacają nastrój świętowania. Wielu wiernych przynosi do poświęcenia wianki zielne, bukiety kwiatów, kłosy zbóż i owoce. Pachnące zioła, piękne kwiaty, dojrzałe kłosy zbóż i dorodne owoce symbolizują duchową pełnię Maryi, jako „najdorodniejszego ziemskiego owocu”. Wszystkie one, podobnie jak Maryja, mają swój czas wzrostu i czas dojrzewania. Są dojrzałym plonem łąk, lasów, sadów i ornej ziemi.

     Uroczystość ta ukazuje nam Matkę Bożą, która jako pierwsza z ludzi, uczestniczy już w pełni zbawienia, przygotowanego dla nas wszystkich. Wniebowzięcie wskazuje ludzkości jej powołanie i drogę do chwały w niebie. Maryja Wniebowzięta jest „dorodnym owocem” odkupienia dokonanego przez Jezusa. Jest również obrazem Kościoła, który został powołany do tego, by osiągnąć doskonałość i świętość. Ona prowadzi i podtrzymuje nadzieję ludu Bożego, będącego jeszcze w drodze. Wniebowzięta Maryja jest zapowiedzią naszego przyszłego losu: żyjemy tu nie po to, by cierpieć i umierać, by nasze ciała uległy bezpowrotnie rozkładowi, a nasze więzi z bliskimi kończyła ostatecznie śmierć. Chrystus mocą swej śmierci i zmartwychwstania sprawia, że choć umieramy, zmartwychwstaniemy w ciele i wspólnie z Maryją będziemy wielbić dobrego Boga, ciesząc się bliskością rodziny, przyjaciół i ludzkości, która znajdzie się w niebie.

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

      Powoli dobiega końca okres pobytu młodzieży przybyłej na Światowe Dni Młodzieży w diecezjach. Już w poniedziałek wszyscy udadzą się do Krakowa, czyli do diecezji, którą Ojciec Święty wyznaczył, jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież spędzi tutaj okres całego tygodnia. Poniedziałek i wtorek rano – to dni dojazdu młodych w dane miejsce. We wtorek w godzinach popołudniowych rozpocznie się ceremonia otwarcia ŚDM. W kolejnych dniach, tj. w środę, czwartek i piątek, młodzież z całego świata będzie brała udział w katechezach i festiwalu młodych oraz w uroczystości powitania Ojca Świętego oraz w piątkowej Drodze Krzyżowej na krakowskich Błoniach. Nie zabraknie również pozdrowień z Okna Papieskiego na Franciszkańskiej 3. W sobotę pielgrzymi udadzą się do miejscowości Brzegi koło Wieliczki, gdzie będzie miało miejsce czuwanie i wieczorne spotkanie z Papieżem. W niedzielę wszyscy wezmą udział w uroczystej Mszy św. kończącej ŚDM, na której Papież dokona ogłoszenia miejsca i roku kolejnych Światowych Dni Młodzieży.

ŚDM Kraków 2016


„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

[Mt 5,7]

      Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.

WTOREK 26 lipca 2016 r.
– 17:30 – Ceremonią Otwarcia na krakowskich Błoniach, której punktem kulminacyjnym będzie Msza święta pod przewodnictwem biskupa miejsca – kard. Stanisława Dziwisza.

ŚRODA 27 lipca 2016 r.
– 16:00 − przylot papieża Franciszka na Lotnisko Międzynarodowe im. św. Jana Pawła II Kraków-Balice, Ceremonia Powitalna Papieża Franciszka,
– 17.00 − przyjazd na Wawel, spotkanie z przedstawicielami polskiego rządu i dyplomatami,
– 17:40 − wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy,
– 18:30 − katedra na Wawelu – spotkanie z biskupami polskimi,
– cicha modlitwa przy Konfesji św. Stanisława, gdzie są wystawione też relikwie św. Jana Pawła II, uczczenie Najświętszego Sakramentu w kaplicy za ołtarzem,
– przemówienie Ojca Świętego.
Wieczorem, 27 lipca 2016, Pałac Arcybiskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3 – po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby powitać pielgrzymów zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich.

CZWARTEK 28 lipca 2016 r.
– 7:40 − przejazd papieża Franciszka do Balic, wraz z zatrzymaniem się na prywatną wizytę w klasztorze sióstr Prezentek przy ul. św. Jana 7 w Krakowie,
– przy wejściu do Kaplicy Świętych Jana Chrzciciela i Jana Apostoła będą zgromadzone siostry tej wspólnoty i uczniowie szkół przez nie prowadzonych,
– wspólna modlitwa w ciszy.
– 9:45 – przyjazd do klasztoru jasnogórskiego,
– modlitwa w Kaplicy Cudownego Obrazu.
– 10:30 – Msza święta na jasnogórskich wałach z okazji 1050-tej rocznicy Chrztu Polski,
Mszę św. koncelebrować będą biskupi i liczni polscy kapłani, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższych władz kraju. Spodziewane jest przybycie ponad 300 tyś. wiernych.
– 17.00 – przekazanie kluczy do Krakowa i przejazd tramwajem na Błonia,
na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich przy ulicy Franciszkańskiej Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przekazuje klucze do miasta Ojcu Świętemu. W tramwaju na Błonia papieżowi będzie towarzyszyć młodzież niepełnosprawna.
– 17.15 – przyjazd papieża Franciszka na Błonia,
– przejazd papamobile między wiernymi. Oczekuje się około 600 tysięcy młodych ludzi.
– 17.30 – ceremonia powitania (ok. 1,5 godziny).
Wieczorem, 28 lipca 2016, Pałac Arcybiskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3 – po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich.

PIĄTEK 29 lipca 2016 r.
– 7:00 – Msza święta prywatna w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3.
– 9.30 – Wizyta w hitlerowskim obozie Auschwitz w Oświęcimiu,
Ojciec Święty uda się pieszo na teren byłego obozu koncentracyjnego, przechodząc sam przez bramę wejściową. Przy wejściu na dziedziniec bloku 11 Ojciec Święty spotka się indywidualnie z 15 osobami ocalałymi z obozu. Modlitwa prywatna w celi męczeństwa Ojca Kolbego.
– 10.30 – Wizyta w hitlerowskim obozie Birkenau w Oświęcimiu,
Ojciec Święty przejedzie samochodem od głównej bramy wejściowej obozu, wzdłuż linii kolejowej, aż do placu przed Międzynarodowym Pomnikiem Ofiar Obozu, gdzie zgromadzonych będzie ok. 1000 gości. Zatrzyma się na cichą modlitwę przed pomnikiem. Indywidualne spotkanie z 25 „Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata”. Przemówienie Ojca Świętego.
– 16.30 – przyjazd do Krakowa i wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie – Prokocimiu,
– spotkanie w holu ze zgromadzonymi około 50 chorymi dzieci i ich rodzicami. Przemówienie Ojca Świętego. Prywatna wizyta w wybranych  miejscach szpitalnego oddziału ratunkowego na parterze, w towarzystwie dyrektora i rodziców. Modlitwa w kaplicy szpitalnej.

– 18.00 – Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach,
– na zakończenie Drogi Krzyżowej Ojciec Święty wygłosi krótkie przemówienie.
Wieczorem, 29 lipca 2016, Pałac Arcybiskupów Krakowskich, ul. Franciszkańska 3 – po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby pozdrowić wiernych zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich.

SOBOTA 30 lipca 2016 r.
– 8:30 – Wizyta Papieża Franciszka w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach,
– spotkanie w Kaplicy Świętej Faustyny Kowalskiej z siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz z dziewczętami, którymi zakonnice się opiekują. Modlitwa w kaplicy przed grobem św. Faustyny.
– 8:45 – przejazd papamobile do Bazyliki Bożego Miłosierdzia.
– 9:00 – przejście przez Bramę Miłosierdzia.
– 9.15 – Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży,
Ojciec Święty wyspowiada pięciu młodych ludzi w językach: włoskim, hiszpańskim i francuskim.
– 10:30 – Msza św. w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami z Polski.
– w Sanktuarium pomieści się około 2 tysięcy osób: kapłanów, zakonników, zakonnic, osób konsekrowanych i seminarzystów z Polski, natomiast ok. 5 tysięcy osób będzie mogło uczestniczyć we Mszy św. na rozległym placu przed świątynią.
– 13:00 – obiad z młodzieżą,
– Ojciec Święty zje obiad z Kardynałem Arcybiskupem Krakowskim, z tłumaczem i 12 przedstawicielami młodzieży z różnych krajów: jednym chłopcem i jedną dziewczyną z każdego kontynentu, oraz z chłopcem i dziewczyną z Polski.
– 19:00 – przyjazd na Campus Misericordiae w Brzegach pod Wieliczką,
– przejście przez Bramę Świętą z pięcioma przedstawicielami młodzieży.
– 19:30 – czuwanie modlitewne z młodzieżą.

NIEDZIELA 31 lipca 2016 r.
– 8:45 – przyjazd na Campus Misericordiae,
błogosławieństwo dwóch budynków Caritas: Domu Miłosierdzia dla osób ubogich i starszych oraz Domu Chleba – magazynu z żywnością dla potrzebujących,
przejazd wśród wiernych.
– 10:00 – Msza Święta Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży,
rozesłanie młodych świadków Bożego Miłosierdzia. Ogłoszenie miejsca i roku kolejnych Światowych Dni Młodzieży.
– 17:00 – przyjazd do Tauron Arena na spotkanie z wolontariuszami ŚDM oraz Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 i Dobroczyńcami spotkania młodych całego świata.
– 18:15 – przyjazd do Balic (część wojskowa).
– ceremonia pożegnalna Ojca Świętego.

     ŚDM odbywają się pod znakiem Miłosierdzia w Roku Jubileuszowym oraz wdzięcznej i pobożnej pamięci świętego Jana Pawła II, który był twórcą Światowych Dni Młodzieży i przewodnikiem narodu polskiego w jego niedawnej historycznej drodze ku wolności. Niechaj więc to spotkanie młodzieży w Krakowie prowadzi pielgrzymów całego świata do Iskry Miłosierdzia, która od czasu objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie, promieniuje z krakowskich Łagiewnik na cały Kościół Powszechny.

Światowe Dni Młodzieży w Diecezji Sosnowieckiej

     Już niebawem rozpoczną się naszej ojczyźnie 26 Światowe Dni Młodzieży. Po 25 latach ponownie będziemy mieli przyjemność być organizatorami wspaniałego wydarzenia, będącego przede wszystkim spotkaniem młodych ludzi z całego świata. Inicjatorem tego wydarzenia był święty Jan Paweł II, który niestrudzenie przemierzał ziemię by poszukiwać młodych ludzi i wychodzić im naprzeciw z miłością i otwartym sercem. Kontynuował to dzieło papież Benedykt i nadal kontynuuje papież Franciszek. Ojciec święty jako miejsce kolejnego spotkania wybrał Kraków, gdzie bije źródło Bożego Miłosierdzia.

     Obchody Światowych Dni Młodzieży można obecnie podzielić na dwie części. Pierwsza część to tzw. „Dni w Diecezjach” podczas których młodzież gości w parafiach na terenie całego kraju (diecezji) – gospodarza spotkania. Program Dni w Diecezjach zawiera rozmaite wydarzenia kulturalne, koncerty, zwiedzanie ciekawych miejsc. To cenny czas, który pozwala zobaczyć i doświadczyć wspólnoty Kościoła lokalnego oraz daje wspaniałą możliwość do poznania rodzin goszczących pielgrzymów w swych domach. Druga część Światowych Dni Młodzieży (26-31 lipca br.)  to tygodniowy pobyt w wyznaczonym przez Papieża Krakowie. Pielgrzymi będą w tym czasie brać udział w katechezach i Festiwalu Młodych. W czwartek będzie miało miejsce uroczyste przywitanie Papieża, a w piątek – droga krzyżowa. Kulminacyjnym punktem Światowych Dni Młodzieży będzie sobotnie spotkanie z Papieżem oraz całonocne czuwanie zakończone niedzielną Mszą Świętą.

Światowe Dni Młodzieży w Diecezji Sosnowieckiej.


„Drodzy młodzi, drodzy przyjaciele, bądźcie świadkami Bożej miłości, siewcami nadziei i budowniczymi pokoju.”

  [Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji II II Światowego Dnia Młodzieży Buenos Aires 1987 r.]

 

     Program diecezjalnej części Światowych Dni Młodzieży w naszej Diecezji Sosnowieckiej, a zwłaszcza w naszym dekanacie Jaroszowiec, jest bardzo bogaty. Przedstawia się on następująco:
ŚRODA (20.07.2016 R.)
Przybycie wieczorem pielgrzymów do parafii w naszym dekanacie oraz zakwaterowanie w domach rodzin, które złożyły stosowne deklaracje.
CZWARTEK (21.07.2016 R.) – DZIEŃ DEKANALNY
Po śniadaniu w rodzinach i porannej modlitwie w kościele każdy z dekanatów realizuje swój własny program. Wszystkie imprezy będą otwarte także dla Polaków, niezależnie od wieku.
W dniu tym, w naszym Dekanacie Jaroszowiec zaplanowana jest w godzinach dopołudniowych wizyta przybyłych pielgrzymów w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach, gdzie obejrzą m.in. występ zespołu folklorystycznego „Ziemia Kluczewska” i chóru „Rodaczanie”. Następnie ok. godz. 10:15 goście będą mieli okazję zwiedzić zamek w Ogrodzieńcu. W godzinach popołudniowych goście oraz pielgrzymi z czterech sąsiednich dekanatów będą gościć na skraju Pustyni Błędowskiej, na wzgórzu „Dąbrówka” w Chechle. Tutaj o godz. 16:00 wezmą udział w plenerowej Mszy św. odprawionej przez Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka. Po skończonej Mszy św. odbędą się prezentacje dekanatów i młodzieży z gmin: Ogrodzieniec, Łazy, Dąbrowa Górnicza, Pilica, Sławków, Bukowno, Bolesław i Klucze. Spotkanie uatrakcyjni pokaz skoków spadochronowych w wykonaniu żołnierzy VI Brygady Powietrznodesantowej z Krakowie. Na miejscu odbędzie się także promocja oraz możliwość skosztowania produktów regionalnych, przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz lokalne podmioty i stowarzyszenia. Całość uatrakcyjni koncert okolicznościowy na którym wystąpią w nim: znany zespół „Raz Dwa Trzy” oraz chrześcijańskie zespoły rockowe – „Gramy z Pokusą” i „La Pallotina”. Po koncercie odbędzie się Apel Jasnogórski, po którym nastąpi przejście przez bramę na pustynię, gdzie udzielone zostanie uroczyste błogosławieństwo.
PIĄTEK (22.07.2016 R.) – DZIEŃ PIELGRZYMOWANIA
W dniu tym odbędzie piesza pielgrzymka do Częstochowy, do której może włączyć się każdy z mieszkańców naszej diecezji. We wczesnych godzinach porannych pielgrzymi zostaną z Klucz przewiezieni do miejscowości Wrzosowa, ok. 15 km. od Częstochowy. Stąd ok. godz. 7:00-8:00 rano w grupach dekanalnych, z nagłośnieniem, flagami i przewodnikami wyruszą w pielgrzymce do Królowej Polski. Ok. godz. 11.00-12:30 planowany jest postój i posiłek w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Częstochowie. Po powitaniu na placu przed Szczytem przez biskupów udadzą się na króciutką modlitwę w Kaplicy Cudownego Obrazu, a następnie o godz. 15:00 rozpocznie się koncelebrowana Msza św. na Szczycie, której przewodniczyć będzie abp. Philip Wilson z Australii, zaś kazanie wygłosi jeden z włoskich biskupów. Po Eucharystii goście będą mieli czas wolny do godz. 19:00, a następnie powrócą autokarami i pociągami do domów.
SOBOTA (23.07.2016 r.) – DZIEŃ PAMIĘCI I MODLITWY (AUSCHWITZ i PLAC PAPIESKI)
W sobotę goszczona przez nas młodzież uda się tam w godzinach dopołudniowych do były Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Młodzież goszczona w naszym dekanacie planowane ma wejście w grupie na teren obozu, na specjalnie przygotowaną trasę o godz. 9:00 (pozostałe grupy godz. 10:00 i 11:00). Ze względu na bardzo dużą ilość gości odwiedzających obóz, wejście z nimi na teren obozu będzie możliwe  tylko dla pojedynczych wolontariuszy.
Tego dnia wieczorem wszyscy zapraszani jesteśmy na Plac Papieski w Sosnowcu. Uroczyste spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 od występów laureatów diecezjalnego konkursu wokalnego i tańców ewangelizacyjnych. Centralnym punktem celebracji będzie Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka o godz. 17:30. O godz. 20:00, po posiłku, rozpocznie się wieczór “Miłość potężniejsza niż śmierć”. Złożą się na niego świadectwa zaproszonych gości (ks. Mirosław Tosza, s. Anna Bałchan, rodzina Wilkowskich), występ chóru i orkiestry oraz etiudy filmowe przygotowane przez naszą młodzież. Spotkanie zakończy przed godz. 22:00 adoracja Najświętszego Sakramentu, błogosławieństwo i Apel Jasnogórski.
NIEDZIELA (24.07.2016 r.) – DZIEŃ RODZINNY
W niedzielę wszyscy goście z danej wspólnoty parafialnej spotkają się w niej na centralnej Mszy św. Czas spędzą wspólnie z naszymi rodzinami. Będzie to również moment pożegnania, gdyż następnego dnia, w poniedziałek, po porannej modlitwie w kościele goście udadzą się na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

     Zdjęcia z imprez związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży w naszej parafii i w naszym dekanacie – od oglądnięcia w Galerii Zdjęć.

 

Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

     W odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez ordynariusza naszej diecezji Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, w sobotę 04 czerwca 2016 roku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zapełniło się wiernymi Diecezji Sosnowieckiej. W pielgrzymce organizowanej z okazji Jubileuszowego Roku Miłosierdzia uczestniczyli przedstawiciele naszej parafii wraz z księdzem proboszczem Mariuszem Wróblem, wsparci tradycyjnie już przez małą grupę wiernych z Parafii pw. św. Małgorzaty w Bydlinie.

Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (04.06.2016) „W pewnej chwili usłyszałam te słowa: córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz,a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżają do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej dostąpi zupełnego dopuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego”.
[św. Siostra Faustyna “Dzienniczek” 699]

     Po przybyciu na łagiewnickie wzgórze grupa wiernych z naszej parafii udała się do kaplicy klasztornej, by pomodlić się przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego oraz przy grobie św. Siostry Faustyny. Następnie pielgrzymi przeszli przez „Bramę Miłosierdzia” do bazyliki, gdzie odbywały się główne uroczystości Jubileuszowej Pielgrzymki. Na początku uroczystości wszystkich przybyłych pielgrzymów przywitał kustosz Sanktuarium, ks. dr prałat Franciszek Ślusarczyk. Następnie pielgrzymi wysłuchali konferencji ks. Mirosława Toszy z Chrześcijańskiego Domu Modlitwy i Życia z Ubogimi “Betlejem” w Jaworznie. Ksiądz ten przewodniczył również adoracji Najświętszego Sakramentu oraz prowadził Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Głównym punktem programu była uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez wszystkich przybyłych księży z Diecezji Sosnowieckiej, której przewodniczył oraz wygłosił homilię Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. Msza Święta zakończyła się aktem zawierzenia diecezji sosnowieckiej Bożemu Miłosierdziu i uroczystym błogosławieństwem Księdza Biskupa.

     Po zakończeniu pielgrzymowania w łagiewnickim Sanktuarium, wszyscy zadowoleni zajęliśmy miejsca w autokarze obiecując kolejne spotkanie na pielgrzymkowym szlaku. Tym razem we wrześniu, na dróżkach kalwaryjskiego Sanktuarium ! Z ofiary złożonej przez uczestników pielgrzymki (530 zł) zakupiony zostanie dla parafii ornat z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego.

     Zdjęcia z Pielgrzymki do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – od oglądnięcia w Galerii Zdjęć.

15 lecie kapłaństwa ks. Pawła Pielki

     W czwartek 02 czerwca 2016 roku zakończyła się Oktawa Bożego Ciała, czyli okres ośmiu dni szczególnej łaski, podczas których po Mszy św. codziennie odbywały się procesje wokół kościoła z Najświętszym Sakramentem. Dzień ten w naszej wspólnocie parafialnej miał szczególny wymiar. Nasz rodak, ksiądz dr Paweł Pielka obchodził bowiem jubileusz 15 lecia kapłaństwa. W dniu 02 czerwca 2001 roku, jako jeden z 15 diakonów, przyjął z rąk biskupa sosnowieckiego Adama Śmigielskiego święcenia kapłańskie, zaś następnego dnia w cieślińskiej świątyni sprawował swoją pierwszą Ofiarę Eucharystyczną.

15 lecie kapłaństwa ks. Pawła Pielki. „Pan skierował do mnie następujące słowo:
Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię,
prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.
I rzekłem:
Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem!
Pan zaś odpowiedział mi:
Nie mów: Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę,
i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę.
Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić – wyrocznia Pana”.
[Księga Jeremiasza. 1.4-8]

     Ksiądz Paweł Pielka wraz z księdzem proboszczem Mariuszem Wróblem koncelebrował uroczystą Mszę św. w czasie której wygłosił kazanie poświęcone pokorze i zawierzeniu Matce Bożej. Ze względu na intensywne opady deszczu, nie możliwe było przygotowanie 4 ołtarzy, ani nawet poprowadzenie samej procesji z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Dlatego też odbyło się tylko Nabożeństwo Czerwcowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie uroczystości, Jubilat dokonał poświęcenia przyniesionych wianków sporządzonych z kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem ludzkiej pracy, a także utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. 

     Jubileusz nie mógł odbyć się bez życzeń, a te w imieniu całej wspólnoty składały delegacje parafian. Jeszcze raz, księdzu Pawłowi życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej. Niech owoce kapłańskiego posługiwania trwają i rozwijają się w naszych sercach pamięcią i tożsamością Uczniów Chrystusa, abyśmy mogli wspólnie przekraczać progi nadziei wsparci nieskończoną mocą Boga. 

     Zdjęcia z uroczystości jubileuszu 15 lecia kapłaństwa księdza Pawła Pielki do obejrzenia w Galerii Zdjęć.

Boże Ciało – „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba…”

     W najbliższy czwartek, 26 maja 2016 roku obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej zwaną Bożym Ciałem). Święto to obchodzone jest zawsze w czwartek po Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, 60 dni po Wielkanocy. Jest ono wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy i Przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

     Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Swoimi początkami sięga ono przełomu XI i XII wieku. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej, zaś pod koniec XIV wieku było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Od końca XV w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono nieco później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75, zaś w Polsce pierwsze procesje eucharystyczne zaczęto odprawiać w XIV wieku, w Płocku i we Wrocławiu.

Boże Ciało 2015 r. “Procesja Bożego Ciała. Jeżeli wypadł ci mecz w tym czasie, to nie idź. Niech raz bez ciebie wygrają. Jeżeli umówiłaś się ze swoim chłopcem, to przyjdźcie razem. Gdy planowałaś z mężem i dziećmi iść na spacer, to będziesz miała najpiękniejszy spacer w roku – z Jezusem.
Chciałbym, żeby Pan Jezus przeszedł dzisiaj wszystkimi ulicami naszej parafii. Chciałbym, żeby przeszedł ulicami wszystkich miast i wsi i żeby uświęcił bruki, asfalty, betony, polne drogi, chodniki, samochody, autobusy, tramwaje. Chciałbym, by się zatrzymał na chwilę nie tylko w czterech miejscach parafii przy czterech ołtarzach, ale żeby wchodził do mieszkań – jak wtedy, jak przed dwoma tysiącami lat.”
[ks. M. Maliński “Szedł przez całą krainę” ze zbioru “Aby nie ustać w drodze…”]

     Boże Ciało to święto Eucharystii, sakramentu, w którym Jezus pozostawił nam żywą pamiątkę swej Paschy, najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. W dniu tym wierni gromadzą się wokół Najświętszego Sakramentu, by Go adorować, wychodzą na ulice, by Mu towarzyszyć, idąc w procesji, i w wielu gestach pobożności wyrażają wiarę w żyjącego Chrystusa i radość z Jego obecności. To zmartwychwstały Chrystus idzie drogami ludzkości i nieustannie ofiarowuje ludziom swoje «ciało» jako prawdziwy «chleb życia». I dziś, podobnie jak przed dwoma tysiącami lat, «trudna jest ta mowa» dla ludzkiego umysłu, który jest jakby przytłoczony wielkością tajemnicy.

     Uroczysta procesja Bożego Ciała rozpocznie się w naszej parafii bezpośrednio po Mszy św. o godz. 9:00 i skieruje się ulicą Jurajską w kierunku Kwaśniowa. Ołtarze poszczególne miejscowości przygotowują w tradycyjnie ustalonych miejscach, zaś do udziału w procesji zapraszana jest całą asysta: panie z Kół Gospodyń Wiejskich, strażacy, mężczyźni do niesienia chorągwi, dzieci do sypania kwiatów, ministranci oraz wszyscy wierni.

     Zdjęcia z tegorocznych uroczystości Bożego Ciała do obejrzenia w Galerii Zdjęć. 

Święto św. Floriana – strażackie uroczystości gminne w Kolbarku

      W dniu 4 maja obchodzimy liturgiczne wspomnienie św. Floriana. Jest on patronem wykonawców zawodów związanych z ogniem: strażaków, hutników, koksowników, kominiarzy, garncarzy i piekarzy.
Tegoroczne obchody tego święta, będące świętem wszystkich strażaków z terenu gminy Klucze, odbyły się w dniu 07.05.2016 r. na boisku piłkarskim na kolbarskiej Skotnicy. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystego wprowadzenia sztandarów wszystkich jednostek OSP z terenu naszej gminy. Następnie kapelan strażaków ziemi kluczewskiej, proboszcz parafii w Kwaśniowie ks. Marek Plebanek wraz z proboszczem parafii w Cieślinie ks. Mariuszem Wróbel koncelebrowali Mszę św. w intencji strażaków. W wygłoszonej homilii ks. M. Plebanek podkreślił poświęcenie załóg OSP, które zjawiają się w każdym miejscu, gdy tylko zachodzi taka potrzeba.

Strażackie uroczystości gminne w Kolbarku 2015  

„Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.

Pozwól, niech dziecko póki czas
Z płomieni cało wyniosę,
Przerażonego starca daj
Ustrzec przed strasznym losem.

Daj, Panie, czujność, abym mógł
Najsłabszy słyszeć krzyk,
Daj sprawność i przytomność, bym
Ugasił pożar w mig.

Swe powołanie pełnić chcę
I wszystko z siebie dać:
Sąsiadów, bliźnich w biedzie strzec
I o ich mienie dbać.

A jeśli taka wola Twa,
Bym życie dał w ofierze,
Ty bliskich mych w opiece miej.
O to Cię proszę szczerze.”
[autor nieznany, tłumaczenie Jolanta Kozak “Modlitwa strażaka”]

     Następnie z występem artystycznym wystąpiła młoda mieszkanka Kolbarku Anastazja Barczyk, która zarecytowała wiersz poświęcony strażakom. W kolejnym punkcie programu nastąpiło wręczenie odznaczeń wyróżniającym się druhom, zaś wszystkie jednostki wyróżnione zostały podziękowaniami wraz z małym upominkiem. Całość imprezy zwieńczyło wspólne biesiadowanie druhów strażaków oraz zaproszonych gości w remizie w Kolbarku.

     Zdjęcia z uroczystości strażackich do obejrzenia w Galerii Zdjęć.   

Odpust Parafialny św. Stanisława BM oraz 25 lecie kapłaństwa Księdza Proboszcza

     W najbliższą niedzielę parafia nasza przeżywać będzie podwójną uroczystość. 8 maja to dzień, w którym nasza wspólnota przeżywa uroczystość odpustową – święto patrona naszego kościoła parafialnego, św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W roku bieżącym, dodatkowo w dniu tym, jubileusz 25 lecia święceń kapłańskich obchodzić będzie nasz Ksiądz Proboszcz Mariusz Wróbel.

     Historia naszej parafii od najdawniejszych czasów związana jest z kultem św. Stanisława. Miejscowy lud już w dawnych czasach wspominał o rzekomej bytności świętego biskupa w Cieślinie i czcią otaczał miejsce jego odpoczynku, wznosząc w jego sąsiedztwie kaplice poświęcone św. Stanisławowi. Kiedy powstała pierwsza kaplica i ile ich było – na dzień dzisiejszy nie sposób powiedzieć. Rzeczą bezsporną jest fakt, że w roku 1725 w miejscu obecnego kościoła istniała kaplica, pustelnia i cmentarz grzebalny. Nie znamy obecnie szczegółów dotyczących nabożeństw odprawianych w tej kaplicy. W 1763 roku ówczesny dziedzic Walenty Męciński rozbiera istniejącą kaplicę, by dwa lata później, w roku 1765 wznieść nową, modrzewiową kaplicę. Pamięć o modrzewiowej kaplicy jest jeszcze żywa w opowiadaniach wśród okolicznej ludności, gdyż przetrwała ona do 1917 roku. Z dokumentów dziekańskich z 1833 roku dowiadujemy się, że biskup krakowski nadawał na okres 5 lat pozwolenia na odprawianie Mszy św. oraz nabożeństw na uroczystość św. Stanisława w dniu 8 maja. Reskryptem z dnia 17/29 lipca 1844 r. zmieniono status kaplicy w Cieślinie z publicznej na prywatną, dworską. Skutkowało do min. tym, że lud parafialny przez 2 kolejne lata pozostał bez nabożeństwa na św. Stanisława (pisze o tym pleban Wróblewski z Chechła w liście z dn. 07/19 kwietnia 1847 r.). Dzięki staraniom dziekana dekanatu olkuskiego ks. Józefa Kalasantego Ćwiklińskiego, występującego na wniosek plebana parafii w Chechle ks. Mikołaja Wiśniewskiego, Wysoki Konsystorz Generalny Diecezji Kielecko – Krakowskiej, na zasadzie Reskryptu Komisji Rządowej w dniu 6 maja 1847 roku udzielił „zgody (zezwolenia) na zawsze” (“indult pro semper”) do odprawiania czasami Mszy Św. oraz wystawienia Najświętszego Sakramentu w dzień św. Stanisława biskupa. Uroczystości odpustowe ku czci św. Stanisława obchodzone są odtąd już stale, aż po dzień dzisiejszy.
     Sam odpust uważany był od najdawniejszych czasów (i dalej jest) za największy w okolicy, na który ciągnęli wierni z najdalszych zakątków. Materiały źródłowe używają w stosunku do niego następujących określeń: „ w którym co roku wielki odpust bywa.” (23.02.1823 r.), „… Nabożeństwo w miejscu lubianym, gdzie oni z ojcami i dziadami modlili się …” (07/19.04.1847 r.).

Obraz św. Stanisława BM w ołtarzu głównym kościoła w Cieślinie.  

„Powołałeś mnie – powołałeś jak Piotra,
rybaka o ciężkiej dłoni
i miękkim sercu.
Powołałeś jak Pawła
rzuconego na ziemię
w piach własnych grzechów.
Jestem przy Twoim sercu,
trwam pod płaszczem Maryi
przytulony do jej serca.
Jestem, a gdy Ty idziesz –
idę za Tobą.
Jestem i trwam, bo Ty mnie posłałeś.”

     Jubilare, znaczy radować się. I taka właśnie radość wypełni dodatkowo naszą świątynię w dzień odpustu parafialnego. W dniu tym nasz Ksiądz Proboszcz obchodził będzie jubileusz 25 lecia kapłaństwa. W dniu 15.06.1991 roku ks. Mariusz Wróbel odpowiedział Bogu „tak” na Jego słowa: „Pójdź za mną” i z rąk ks. biskupa kieleckiego Stanisława Szymeckiego przyjął sakrament święceń. Uroczystość ta będzie okazją podziękowania księdzu Mariuszowi za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem dzięki Jego służbie. Będzie to podziękowanie za Jego nieocenioną dobroć, za zrozumienie, troskę, obecność, za wspólne budowanie domu na skale mimo, iż piasek przesypuje się w klepsydrze czasu. Jednocześnie będziemy składać życzenia, aby Jego nauczanie prowadziło nas drogą, jaką wyznacza nam Chrystus, aby była ona zawsze pełna Bożej miłości, mądrego słowa i miłosierdzia. Zaś Duch Święty by zawsze wypełniał Jego serce, a łaska Boża towarzyszyła nieustannie.

     Uroczystości w dniu 08.05.2016 roku rozpocznie Msza św. o godz. 12:00, której przewodniczyć będzie ks. Jubilat, zaś homilie wygłosi ks. biskup Piotr Skucha. Po Mszy św. odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła, a następnie tradycyjna procesja do źródełka z figurą św. Jana Nepomucena.

     Zdjęcia z uroczystości odpustowych oraz jubileuszu 25 lecia kapłaństwa księdza proboszcza Mariusza Wróbel do obejrzenia w Galerii Zdjęć.

 

Maj – miesiąc maryjny

     Niebawem rozpocznie się miesiąc maj, najpiękniejszy z miesięcy, bo to miesiąc pierwszych kwiat i świeżej zieleni. Ten to właśnie miesiąc nasi przodkowie w swojej pobożności już dawno temu postanowili ofiarować Matce Bożej – Najświętszej Maryi Pannie. To właśnie w maju gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i  figurach przydroznych by odprawiać Nabożeństwa Majowe, zwane potocznie majówkami. Podczas tych nabożeństw odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską (będącą hymnem na cześć Maryi) oraz modlitwę “Pod Twoją obronę”. Modlitwom tym towarzyszą przepiękne w swojej treści i melodyjności pieśni poświęcone Matce Bożej. W niektórych miejscowościach, zgodnie z przyjętą tradycją, w czasie tych nabożeństw czytane są rozważania, zaś zgromadzeni wierni odmawiają także Różaniec Święty, a całość często kończą Apelem Jasnogórskim. Nabożeństwo majowe w kościołach odprawiane jest z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

Maj - miesiąc maryjny.  

„Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

Ona, dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!”
[o. Karola Antoniewicza, jezuita XIX w. ‘Chwalcie łąki umajone”]

 

     Historia Nabożeństw Majowych sięga V wieku, gdy to na Wschodzie ludzie zaczęli się gromadzić i śpiewać pieśni na cześć Matki Bożej. W Kościele zachodnim dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstał pomysł, aby miesiąc maj poświęcić Maryi. W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili w 1838 roku jezuici w Tarnopolu, zaś po około 30 latach stało się ono
popularne w całym kraju.

     Nabożeństwa Majowe niech będą dla nas okazją do spotkania z Matką Boga i z Nim samym. Poprzez modlitwę, piękne pieśni maryjne, czy też poprzez cichą osobistą rozmowę – możemy zawierzyć Matce Bożej nasze codzienne sprawy, ukazać jej nasze problemy i rozterki. Ona z matczyną miłością i troską przytuli nas do Swego Serca, pospieszy z pomocą i wyprowadzi na właściwą drogę. Poprzez wstawiennictwo u Swojego Syna wyjedna nam łaskę i miłosierdzie.

     Nabożeństwo Majowe w naszym kościele codziennie w miesiącu maju bezpośrednio po południowej Mszy Św. – w dni powszednie ok. godz. 18:00, zaś w niedziele ok. godz. 17:00.

153 rocznica Bitwy pod Golczowicami

     W sobotę 23 kwietnia 2016 r. w Golczowicach zorganizowane zostały przez Wójta Gminy Klucze, Lasy Państwowe w Olkuszu oraz Sołectwo Golczowice obchody 153 rocznicy Bitwy pod Golczowicami. Bitwa pod Golczowicami stoczona w dniu 22 kwietnia 1863 roku zapisała się w historii, jako powstańcze zwycięstwo odniesione przez oddział kpt. Anastazego Mossakowskiego nad rosyjskim oddziałem jazdy i rotą piechoty. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej Mszy św. oprawionej przy drewnianym krzyżu z pamiątkowym obeliskiem upamiętniającym zwycięska bitwę stoczoną pod Golczowicami. Liturgii – w której uczestniczył również dziekan dekanatu w Jaroszowcu ks. Marek Szeląg – przewodniczył proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława w Cieślinie ks. Mariusz Wróbel. W wygłoszonej homilii poruszył on bardzo ważny problem pamięci o historii, historii narodu. Historia jest właśnie pamięcią, w tym przypadku pamięcią zbiorową. Pamięcią, dzięki której mogą istnieć narody i społeczności. “Naród zaś, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium” [Józef Piłsudski].

153 rocznica Bitwy pod Golczowicami. „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego.[…] Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna”.
[św. Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”]

      Po skończonej Eucharystii u stóp krzyża wiązanki kwiatów złożyli: Wójt Gminy Klucze pan Robert Bień, Przewodnicząca Rady Powiatu w Olkuszu pani Małgorzata Węgrzyn, Poseł na Sejm RP pani Lidia Gądek, sołtys Golczowic oraz radni Gminy Klucze.
Następnie licznie zebrani mieszkańcy Golczowic i okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście przemieścili się na plac przy Świetlicy Wiejskiej w Golczowicach. Tutaj wszystkich przybyłych gości przywitał Wójt Gminy Klucze, po czym rozpoczęła się część artystyczna. Na część artystyczna składały się występy zespołu Ziemia Kluczewska oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Jaroszowcu. Repertuar występów opierał się głównie na pieśniach patriotycznych, które jeszcze bardziej oddawały podniosły charakter obchodów. W trakcie występów panie z Koła gospodyń Wiejskich częstowały zebranych zalewajką z kiełbasą, ciastami z domowych wypieków oraz chlebem ze smalcem i ogórkiem. Całość imprezy zakończyła biesiada.

      Zdjęcia z obchodów 153 rocznicy Bitwy pod Golczowicami do obejrzenia w Galerii Zdjęć.

1050 rocznica chrztu Polski

     W najbliższym tygodniu odbędą się główne obchody 1050 rocznicy chrztu Polski. Jak podają historycy najbardziej prawdopodobną datę tego wydarzenia był dzień 14  kwietnia 966 r. Zgodnie bowiem ze średniowiecznym zwyczajem, ceremonia taka odbywała się w Wielką Sobotę. O ile ze wskazaniem daty nie ma większych problemów, to już z podaniem miejsca, gdzie odbył się chrzest Polski nikt nie jest wstanie sobie poradzić. Historycy podają bowiem jedynie hipotetyczne, miejsca wskazując na Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Poznań, Gniezno czy też Ostrów Lednicki. Dzięki Siemowitowi, Lestkowi, Siemomysłowi i księciu Mieszkowi I powstało na przestrzeni lat między Odrą i Bugiem państwo polskie. Państwo powstałe ze zjednoczenia wielu plemion było różnorodne wewnętrznie, a jego mieszkańcy wyznawali różne pogańskie religie. Przyjęcie przez księcia Mieszka I chrztu było świadomym wyborem chrześcijaństwa dla całego państwa. Chrzest i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały Polskę z chrześcijańskimi krajami Europy i związały z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej. Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim, umocnił też przez to swoją władzę. Stał się pomazańcem Bożym, Kościół głosił bowiem, że władza księcia pochodzi od Boga i każde wystąpienie przeciwko niej jest grzechem. Do Polski zaczęli przybywać duchowni, by ewangelizować pogańskie plemiona, uczyć prawd wiary i zasad chrześcijańskiej moralności. Na polskiej ziemi zaczęto wznosić kościoły i klasztory, które stały się ośrodkami życia intelektualnego, rozwijała się też sztuka szeroko dostępna w kościołach. Dzięki przyjęciu chrześcijaństwa zaczęło konsolidować się społeczeństwo, wśród którego coraz wyraźniej zaznaczała się świadomość narodowości polskiej i zakorzenienia we wspólnocie Kościoła i Europy. Przyjęcie jednej wiary sprzyjało religijnemu scaleniu państwa oraz jego społecznemu umocnieniu.

"Zaprowadzenie chrześcijaństwa" - obraz Jana Matejki z 1889 r. (zamek Królewski w Warszawie) „Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową. Polska jako naród wychodzi wówczas z własnej dziejowej prehistorii, a zaczyna istnieć historycznie.”
[św. Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”]

     Główne uroczystości 1050 rocznicy chrztu Polski odbędą się od 14 do 16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu, miastach będących kolebką polskiej państwowości. Będą one miały uroczysty przebieg i charakter. Rozpoczną się 14 kwietnia o godzinie 11:00 w gnieźnieńskim seminarium duchownym, posiedzeniem Konferencji Episkopatu Polski z udziałem legata papieskiego kard. Pietro Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej oraz reprezentantów innych konferencji biskupich. O godzinie 14:45 na pobliskim Ostrowie Legnickim pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka rozpocznie się ekumeniczna modlitwa z udziałem duchownych Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Jednym z najważniejszych momentów nabożeństwa będzie wspólne wyznanie wiary. Centralnym punktem gnieźnieńskich obchodów jubileuszowych będzie Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Pietro Parolina, z udziałem kardynałów, arcybiskupów i biskupów oraz najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele. Uroczysta celebracja rozpocznie się o godzinie 17:15. Homilię podczas Mszy św. wygłosi Prymas Polski abp Wojciech Polak. Po błogosławieństwie końcowym słowo do uczestników liturgii skieruje także Prezydent RP Andrzej Duda. Transmisję Mszy św. z Gniezna przeprowadzi TVP 1 – początek o godz. 17:25.

     W Poznaniu obchody 1050 rocznicy chrztu Polski rozpocznie nocne czuwanie z 14 na 15 kwietnia przy ikonie Matki Bożej Częstochowskiej w kościele farnym. Następnie 15 kwietnia rano odbędzie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu w Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki. O godz. 12:00 w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpoczną się uroczyste obrady Zgromadzenia Narodowego na których z orędziem wystąpi Prezydent RP. Następnie w Filharmonii Poznańskiej zabrzmi jubileuszowe „Oratorium 966.pl”. Będzie to pierwsze w historii Zgromadzenie Narodowe poza Warszawą. Po jego zakończeniu, ok godz. 15:45 rozpocznie się procesja maryjna ulicami Poznania, z Fary do Katedry Poznańskiej na Ostrowie Tumskim, gdzie o godz. 17:00 rozpocznie się uroczysta Eucharystia. Ostatni dzień obchodów, sobota, 16 kwietnia będzie miał charakter wybitnie ewangelizacyjny. Najpierw w Seminarium Duchownym w Poznaniu po raz kolejny zbierze się polski Episkopat. Następnie o godz. 10:50 na poznańskim stadionie miejskim rozpocznie się jubileuszowe świętowanie pod hasłem: “Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Zostanie tam odprawiona Msza św. z chrztem dorosłych i posłaniem wieńczącym centralne obchody jubileuszu. Wieczorem o godz. 19:00 w teatrze Muzycznym w Poznaniu, rozpocznie się historyczny quiz multimedialny „Człowiek 1050-lecia”, zaś o 19:45 – musical „Jesus Christ Superstar”.

     Obchody  jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski powinny być odkryciem przez dzisiejszego chrześcijanina, czym jest dla niego chrzest i jak ten dar ma on nieść w przyszłość. Jubileusz ten powinien być dla wszystkich wiernych w Polsce okazją do odnowy i pogłębienia świadomości chrzcielnej. Powinien pogłębić nasze życie duchowe, naszą tożsamość; abyśmy bardziej uświadomili sobie, co wynika z faktu, że zostaliśmy ochrzczeni.

„Chrystus zmartwychwstał ! – Prawdziwie zmartwychwstał !”

     Obudził nas dzisiaj radosny głos wielkanocnych dzwonów głoszących „Alleluja !”. Od rana pozdrawiamy się wezwaniem: „Chrystus zmartwychwstał ! – Prawdziwie zmartwychwstał !”. Zmartwychwstanie jest podstawową prawdą i zasadą życia chrześcijańskiego. Jest triumfem nad śmiercią, małością i złem. Świadczy ono o potędze Prawdy – prawdy, która jest zdolna przemienić w proch każde kłamstwo. Jednocześnie uświadamia nam, że zwycięstwo prawdy musi być czasem poprzedzone pozornym sukcesem kłamstwa. Nie byłoby bowiem Zmartwychwstania bez ukrzyżowania.

Wielkanoc 2016 r. “Budowniczowie śmierci Syna Człowieczego zabezpieczają grób strażą i pieczętują kamień. Często budowniczowie świata, za który Chrystus chce umrzeć, usiłowali położyć kamień ostateczny na Jego grobie. Ale kamień pozostaje zawsze odwalony z Jego grobu. Kamień: świadek śmierci – stał się świadkiem zmartwychwstania:
“Prawica Pańska moc okazała”.

[św. Jan Paweł II]

     Wszystkim naszym parafianom, sympatykom i gościom naszej strony internetowej składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus da każdemu to, czego najbardziej potrzebuje: zdrowie chorym, radość smutnym, bezrobotnym pracę, skłóconym pojednanie. Niech otrze z Waszych oczu wszelką łzę, zaś trudne chwile przemieni w radość. Bo On zmartwychwstał – rzeczywiście zmartwychwstał ! Wesołego Alleluja !